Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de zomershopping van donderdag 27 juni 2013 tot zondag 30 juni 2013

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de zomershopping van donderdag 27 juni 2013 tot zondag 30 juni 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 25 juni 2013

AANWEZIG :
Freddy DEPUYDT, eerste schepen-voorzitter ;
Christophe DE WAELE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen ;
Christophe VAN GOEY, stadssecretaris wd.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de zomershopping van donderdag 27 juni 2013 tot zondag 30 juni 2013.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat de zomershopping plaatsvindt van donderdag 27 juni 2013 tot zondag 30 juni 2013;


Overwegende dat er voor deze organisatie parkeerbeperkende maatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 24 juni 2013;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de zomershopping van donderdag 27 juni 2013 om 9.00 uur tot zondag 30 juni 2013 om 18.00 uur:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
  • Markt, ter hoogte van huisnummer 50 (1 parkeerplaats)
  • Markt, ter hoogte van huisnummer 52 (1 parkeerplaats).

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

Artikel 2 - Openbare orde
De verschillende standhouders dienen er over te waken dat de opstelling van de kraampjes de doorgang op het fietspad niet mag hinderen en dat er een minimumdoorgang van 1,50 meter blijft gevrijwaard op het voetpad.

Artikel 3
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,


De stadssecretaris wd.,                               De eerste schepen-voorzitter,
get. Christophe VAN GOEY                        get. Freddy DEPUYDT
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de eerste schepen-voorzitter,
De stadssecretaris wd.,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)
 

Zoeken