Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest in de Deurwaarderhoek op zaterdag 6 juli 2013

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest in de Deurwaarderhoek op zaterdag 6 juli 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 2 juli 2013

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter ;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen ;
Christophe VAN GOEY, stadssecretaris wd.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest in de Deurwaarderhoek op zaterdag 6 juli 2013.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat er een buurtfeest plaatsvindt in de Deurwaarderhoek op zaterdag 6 juli 2013;


Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 19 juni 2013;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het buurtfeest in de Deurwaarderhoek op zaterdag 6 juli 2013:

Artikel 1 - Omleiding
1.1 De toegang tot de Deurwaarderhoek is verboden voor alle motorvoertuigen.
1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en een verkeersbord van het type C3 + M2.
1.3 Deze maatregel is van toepassing van zaterdag 6 juli 2013 om 19.00 uur tot zondag 7 juli 2013 om 01.00 uur.

Artikel 2 - Openbare Orde
De organisatoren staan in voor het in front plaatsen van de signalisatie bij het begin van het evenement en het uit front plaatsen van de signalisatie na het einde van het evenement wanneer de rijweg terug volledig vrij is.

Artikel 3
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris wd.,                             De burgemeester,
get. Christophe VAN GOEY                     get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 Zoeken