Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest in de Euromarktstraat op zondag 28 juli 2013

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest in de Euromarktstraat op zondag 28 juli 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 16 juli 2013

AANWEZIG :
Freddy DEPUYDT, eerste schepen-voorzitter;
Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE en Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER, schepenen;
Christophe VAN GOEY, stadssecretaris wd.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest in de Euromarktstraat op zondag 28 juli 2013.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat er een buurtfeest plaatsvindt in de Euromarktstraat op zondag 28 juli 2013;


Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de politie van 25 juni 2013;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het buurtfeest in de Euromarktstraat op zondag 28 juli 2013:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Euromarktstraat.
1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3 Deze maatregel is van toepassing op zondag 28 juli 2013 van 9.00 uur tot 22.00 uur.

Artikel 2 - Omleiding
2.1 De toegang tot de Euromarktstraat is verboden voor alle motorvoertuigen.
2.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 + M2 en C31.
2.3 Deze maatregel is van toepassing op zondag 28 juli 2013 van 9.00 uur tot 22.00 uur.

Artikel 3 - Openbare Orde
3.1 De opstelling van de kramen dient op een zodanige wijze te gebeuren dat er te allen tijde een vrije doorgang van minimum vier meter gevrijwaard blijft voor de hulpdiensten.
3.2 Bij de opstelling van de feesttent in de Euromarktstraat dient er rekening gehouden te worden met volgende zaken:
  • er dient een doorgang te zijn voor voetgangers en fietsers
  • de verankering van de tent mag niet hinderend zijn voor de voetgangers en de fietsers en dient gemarkeerd en verlicht te worden indien nodig
  • de nadars aan de uiteinden van de Euromarktstraat dienen verlicht te zijn.

3.3 De organisator dient zelf in te staan voor het plaatsen en het verwijderen van de nadars op en van de openbare weg bij het begin en het einde van het evenement.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris wd.,                               De eerste schepen-voorzitter,
get. Christophe VAN GOEY                        get. Freddy DEPUYDT

Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris wd.,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken