Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest in de Klinkaartstraat/Hoge Bosstraat op zaterdag 6 juli 2013 – vervanging besluit dd. 5 juni 2013

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest in de Klinkaartstraat/Hoge Bosstraat op zaterdag 6 juli 2013 – vervanging besluit dd. 5 juni 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 25 juni 2013

AANWEZIG :
Freddy DEPUYDT, eerste schepen-voorzitter ;
Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER, schepenen ;
Christophe VAN GOEY, stadssecretaris wd.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest in de Klinkaartstraat/Hoge Bosstraat op zaterdag 6 juli 2013 – vervanging besluit dd. 5 juni 2013.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op zaterdag 6 juli 2013 een buurtfeest plaatsvindt in de Klinkaartstraat/Hoge Bosstraat;


Overwegende dat hiervoor verkeers- en parkeerbeperkende maatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op zijn beslissing dd. 5 juni 2013 houdende tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest in de Klinkaartstraat/Hoge Bosstraat op zaterdag 6 juli 2013;
Gelet op het aangepast advies van de politie dd. 7 juni 2013;

In vervanging van het politiereglement goedgekeurd door het schepencollege in zitting van 05/06/2013;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht op zaterdag 6 en zondag 7 juli 2013 naar aanleiding het buurtfeest in de Klinkaartstraat/Hoge Bosstraat:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Klinkaartstraat, vanaf huisnummer 30 tot en met huisnummer 32.
1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3, voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen en voorzien van de blauwe onderborden (type X) waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3 Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 6 juli 2013 van 8.00 uur tot zondag 7 juli 2013 om 12.00 uur.

Artikel 2 - Omleiding
2.1 De toegang tot de Klinkaartstraat is verboden voor alle motorvoertuigen ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.
2.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 + M2 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’, F45 en C31.
2.3 Er wordt een omleiding georganiseerd vanaf het kruispunt Klinkaartstraat/Schaperijstraat/Albrecht Rodenbachstraat – Albrecht Rodenbachstraat – Lekestraat – Schaapsdreef – kruispunt Schaapsdreef/Hoge Bosstraat en omgekeerd.
2.4 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.
2.5 Deze maatregelen zijn van toepassing op zaterdag 6 juli 2013 van 8.00 uur tot zondag 7 juli 2013 om 12.00 uur.

Artikel 3 - Openbare orde
3.1 Bij het opstellen van de feesttent in de Klinkaartstraat dient er rekening gehouden te worden met volgende zaken:
  • er dient een doorgang te zijn voor voetgangers en fietsers;
  • de verankering van de tent mag niet hinderend zijn voor voetgangers en fietsers en dient gemarkeerd en verlicht te worden indien nodig;
  • de nadars ter hoogte van de tent en in de Klinkaartstraat dienen verlicht te zijn.


Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris wd.,                               De eerste schepen-voorzitter,
get. Christophe VAN GOEY                        get. Freddy DEPUYDT
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de eerste schepen-voorzitter,
De stadssecretaris wd,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)
 


Zoeken