Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest in de Lima Verstraetehof op zaterdag 17 augustus 2013

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest in de Lima Verstraetehof op zaterdag 17 augustus 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 15 mei 2013

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest in de Lima Verstraetehof op zaterdag 17 augustus 2013.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op zaterdag 17 augustus 2013 in de Lima Verstraetehof het buurfeest plaatsvindt;


Overwegende dat voor de verkeersveiligheid parkeerbeperkende- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 30 april 2013;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het buurtfeest in de Lima Verstraetehof op zaterdag 17 augustus 2013.

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan in het Lima Verstraetehof, ter hoogte van de 7 parkeerplaatsen bij huisnummer 12.
1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3 Deze maatregel is van toepassing van vrijdag 16 augustus 2013 van 18.00 uur tot zondag 17 augustus 2013 om 14.00 uur.

Artikel 2 - Omleiding
2.1 De toegang tot het Lima Verstraetehof is verboden voor alle motorvoertuigen ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.
2.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.
2.3 Deze maatregel is van toepassing van zaterdag 16 augustus 2013 van 18.00 uur tot zondag 17 augustus 2013 om 14.00 uur.

Artikel 3 - Openbare Orde
3.1 De opstelling van de kramen dient op een zodanige wijze te gebeuren dat er te allen tijde een vrije doorgang van minimum 4 meter gevrijwaard blijft voor de hulpdiensten.
3.2 De organisator dient zelf in te staan voor het plaatsen en het verwijderen van de nadars op en van de openbare weg bij het begin en het einde van het evenement.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                    De burgemeester-voorzitter,
get. Meike Van Grembergen                    get. Koen Loete
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de voorzitter,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)


Zoeken