Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest in de Tennisstraat op zaterdag 27 juli 2013

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest in de Tennisstraat op zaterdag 27 juli 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 16 juli 2013

AANWEZIG :
Freddy DEPUYDT, eerste schepen-voorzitter;
Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE en Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER, schepenen;
Christophe VAN GOEY, stadssecretaris wd.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest in de Tennisstraat op zaterdag 27 juli 2013.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat er een buurtfeest plaatsvindt in de Tennisstraat op zaterdag 27 juli 2013;
Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de politie van 5 juli 2013;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het buurtfeest in de Tennisstraat op zaterdag 27 juli 2013:

Artikel 1 - Omleiding
1.1 De toegang tot de Tennisstraat is verboden voor alle motorvoertuigen ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.
1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.
1.3 Deze maatregel is van toepassing vanaf zaterdag 27 juli 2013 van 16.00 uur tot zondag 28 juli 2013 tot 00.00 uur.

Artikel 2 - Openbare Orde
2.1 De opstelling van de kramen dient op een zodanige wijze te gebeuren dat er altijd een vrije doorgang van minimum vier meter gevrijwaard blijft voor de hulpdiensten.
2.2 De organisator dient zelf in te staan voor het plaatsen en het verwijderen van de nadars op en van de openbare weg bij het begin en het einde van het evenement.

Artikel 3
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris wd.,                                De eerste schepen-voorzitter,
get. Christophe VAN GOEY                        get. Freddy DEPUYDT

 

Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris wd.,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)Zoeken