Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest in de Visstraat op zondag 14 juli 2013

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest in de Visstraat op zondag 14 juli 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 5 juni 2013

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest in de Visstraat op zondag 14 juli 2013.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op zondag 14 juli 2013 een buurtfeest plaatsvindt in de Visstraat;


Overwegende dat hiervoor verkeers- en parkeerbeperkende maatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 13 mei 2013;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding een buurtfeest in de Visstraat op zondag 14 juli 2013:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Visstraat, tussen huisnummer 18 en de Zuidmoerstraat.
1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3 Deze maatregel is van toepassing op zondag 14 juli 2013 van 9.00 uur tot 19.00 uur.

Artikel 2 - Omleiding
2.1 De toegang tot de Visstraat, tussen huisnummer 18 en de Zuidmoerstraat, is verboden voor alle motorvoertuigen.
2.2 De toegang tot de Visstraat, tussen huisnummer 18 en de Stationsstraat, is verboden voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd plaatselijk verkeer.
2.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 (M4), met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en F45.
2.3 Deze maatregel is van toepassing op zondag 14 juli 2013 van 9.00 uur tot 19.00 uur.
2.4 Tegenstrijdige signalisatie dient te worden afgeplakt.

Artikel 3 - Openbare orde
3.1 De opstelling van de kramen dient op een zodanige wijze te gebeuren dat er altijd een vrije doorgang van minimum vier meter gevrijwaard blijft voor de hulpdiensten.
3.2 De organisator dient zelf in te staan voor het plaatsen en het verwijderen van de nadars op en van de openbare weg bij het begin en het einde van het evenement.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                    De burgemeester-voorzitter,
get. Meike Van Grembergen                    get. Koen Loete
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de voorzitter,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)


Zoeken