Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het congres van de Koninklijke Oostvlaamse Brandweerbond op zaterdag 14 september 2013

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het congres van de Koninklijke Oostvlaamse Brandweerbond op zaterdag 14 september 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 16 juli 2013

AANWEZIG :
Freddy DEPUYDT, eerste schepen-voorzitter;
Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE en Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER, schepenen;
Christophe VAN GOEY, stadssecretaris wd.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het congres van de Koninklijke Oostvlaamse Brandweerbond op zaterdag 14 september 2013.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat er een congres plaatsvindt van de Koninklijke Oostvlaamse Brandweerbond op zaterdag 14 september 2013;
Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de politie van 2 juli 2013;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het congres van de Koninklijke Oostvlaamse Brandweerbond op zaterdag 14 september 2013:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan op het Jan Frans Willemsplein, de parkeerplaatsen op het plein.
1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3 Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 14 september 2013 van 12.00 uur tot 14.00 uur.

Artikel 2 - Openbare Orde
2.1 De organisator dient stewards in te zetten om het parkeren in goede banen te leiden.
2.2 Na de aankomst van alle genodigden wordt de volledige parking terug vrijgegeven.

Artikel 3
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris wd.,                                  De eerste schepen-voorzitter,
get. Christophe VAN GOEY                           get. Freddy DEPUYDT

 

Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris wd.,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 Zoeken