Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement ‘KWB zomert’ op zaterdag 24 augustus 2013

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement ‘KWB zomert’ op zaterdag 24 augustus 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 2 juli 2013

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter ;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen ;
Christophe VAN GOEY, stadssecretaris wd.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement ‘KWB zomert’ op zaterdag 24 augustus 2013.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat het evenement ‘KWB zomert’ plaatsvindt op zaterdag 24 augustus 2013;


Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de politie;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het evenement ‘KWB zomert’ op zaterdag 24 augustus 2013:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Abdijstraat, tussen huisnummer 29 en huisnummer 31.
1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3 Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 24 augustus 2013 van 12.00 uur tot 19.00 uur.

Artikel 2 - Openbare Orde
Ter hoogte van het parkeerverbod zal een halte voor een toeristische trein georganiseerd worden.

Artikel 3
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris wd.,                            De burgemeester,
get. Christophe VAN GOEY                    get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)Zoeken