Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement ‘Vive La Route’ op zondag 29 september 2013

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement ‘Vive La Route’ op zondag 29 september 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 10 september 2013

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann Van den Driessche, Rita DE CONINCK en Bob D' HAESELEER, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement ‘Vive La Route’ op zondag 29 september 2013.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat het evenement ‘Vive La Route’ plaatsvindt op zondag 29 september 2013;


Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 9 september 2013;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het evenement ‘Vive La Route’ die plaatsvindt op zondag 29 september 2013:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
  • Kerkstraat, tussen de Melkerij en de Roze
  • Roze, tussen de Kerkstraat en de Zakmeersstraat.

1.2. Deze maatregel is van toepassing op zondag 29 september 2013 vanaf 11.00 uur tot 18.00 uur.
1.3. Het is verboden te parkeren en stil te staan op de Melkerij, 10 parkeerplaatsen.
1.4. Deze maatregel is van toepassing:

  • op vrijdag 27 september 2013 van 19.00 uur tot zaterdag 28 september 2013 tot 01.00 uur
  • op zaterdag 28 september 2013 van 20.00 uur tot zondag 29 september 2013 tot 03.00 uur.

1.5. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin,- herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

Artikel 2 - Omleiding
2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle voertuigen:

  • Kerkstraat, tussen de Melkerij en de Zakmeersstraat
  • Roze, tussen de Kerkstraat en de Zakmeersstraat

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3.


2.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 29 september 2013 vanaf 11.00 uur tot 18.00 uur.

Artikel 3 - Openbare orde
3.1. De opstelling van de tenten en kraampjes dient op zodanige wijze te gebeuren dat er steeds een doorgang van minimum VIER meter gevrijwaard blijft in de evenementenzone voor de hulpdiensten.
3.2. De organisator staat in voor het in front plaatsen van de nodige signalisatie bij aanvang van het evenement en het uit front draaien van de signalisatie bij afloop van het evenement.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,

De stadssecretaris,                                          De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                     get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 Zoeken