Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het optreden van het Wiener Circus van dinsdag 25 juni 2013 tot en met donderdag 27 juni 2013

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het optreden van het Wiener Circus van dinsdag 25 juni 2013 tot en met donderdag 27 juni 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 5 juni 2013

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het optreden van het Wiener Circus van dinsdag 25 juni 2013 tot en met donderdag 27 juni 2013.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat er op woensdag 26 juni 2013 en donderdag 27 juni 2013 optredens zijn van het Wiener Circus aan de parking van de sporthal;


Overwegende dat een deel van de parking dient te worden vrijgehouden;

Gelet op het advies van de politie dd. 8 februari 2013;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van optredens van het Wiener Circus van dinsdag 25 juni 2013 tot en met donderdag 27 juni 2013:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan op de parking van de sporthal, Burgemeester Lionel Pussemierstraat 157.
1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3 Deze maatregel is van toepassing van dinsdag 25 juni 2013 van 8.00 uur tot en met donderdag 27 juni 2013 tot 00.00 uur.

Artikel 2 - Openbare orde
2.1 Na de opbouw van de installaties op dinsdag 25 juni 2013 zal de organisator het resterende deel van de parking ter beschikking stellen.
2.2 Het parkeerverbod mag ook met borden met zonale geldigheid (type ZE1) aangekondigd worden.

Artikel 3
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                    De burgemeester-voorzitter,
get. Meike Van Grembergen                    get. Koen Loete
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de voorzitter,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 Zoeken