Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2013 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van optredens van Circus Pipo van woensdag 18 september 2013 tot en met woensdag 25 september 2013

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van optredens van Circus Pipo van woensdag 18 september 2013 tot en met woensdag 25 september 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 8 januari 2013

AANWEZIG:
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter ;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.
-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van optredens van Circus Pipo van woensdag 18 september 2013 tot en met woensdag 25 september 2013.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat er optredens van het Circus Pipo plaatsvinden van woensdag 18 september 2013 tot en met woensdag 25 september 2013 op de parking van de stedelijke sporthal;
Overwegende dat een deel van de parking parkeervrij dient te worden gehouden;

Gelet op het advies van de politie van 11 december 2012;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van optredens van het Circus Pipo van woensdag 18 september 2013 tot en met woensdag 25 september 2013 op de parking van de Burgemeester Lionel Pussemierstraat:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren of stil te staan op de parking van de sporthal in de Burgemeester Lionel Pussemierstraat 157.
1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing van woensdag 18 september 2013 van 8.00 uur tot en met woensdag 25 september 2013 tot 24.00 uur.

Artikel 2 - Openbare Orde
Na de opbouw van de installaties op woensdag 18 september 2013 zal de organisator het resterende deel van de parking ter beschikking stellen.

Artikel 3
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,    De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN    get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 Zoeken