Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tiijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest ‘Den Schouen Oek’ op zaterdag 9 augustus 2014

tiijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest ‘Den Schouen Oek’ op zaterdag 9 augustus 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 5 augustus 2014

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest ‘Den Schouen Oek’ op zaterdag 9 augustus 2014.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op zaterdag 9 augustus 2014 het buurtfeest ‘Den Schouen Oek’ georganiseerd wordt;


Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de politie van 15 juli 2014;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het buurtfeest ‘Den Schouen Oek’:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1  Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Schoutstraat, ter hoogte van huisnummers 9,10 en 11.
1.2  Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3  Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 09 augustus 2014 vanaf 17uur tot zondag 10 augustus 2014 tot 01.00 uur.

Artikel 2 - Omleiding
2.1  De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:
  • Schoutstraat, ter hoogte van huisnummers 9,10 en 11.

2.2  Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3.
2.3  Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 09 augustus 2014 vanaf 17.00 uur tot zondag 10 augustus 2014 tot 01.00 uur.

Artikel 3 – Openbare orde
3.1  De opstelling van de kramen en tenten dient op zodanige wijze te gebeuren dat er altijd een vrije doorgang van minimum VIER meter gevrijwaard blijft voor de hulpdiensten.
3.2  De organisator dient zelf in te staan voor het plaatsen en het verwijderen van de nadar en bijhorende verkeersborden op en van de openbare weg bij het begin en het einde van het evenement.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                          De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                      get. Koen LOETE


Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken