Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 100-dagenoptocht op woensdag 30 april 2014

tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 100-dagenoptocht op woensdag 30 april 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 11 februari 2014

AANWEZIG:
Freddy DEPUYDT, eerste schepen-voorzitter;
Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.
-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de 100-dagenoptocht op woensdag 30 april 2014.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op woensdag 30 april 2014 de 100-dagenoptocht te Eeklo plaatsvindt;
Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeerbeperkende- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 23 januari 2014;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de 100-dagenoptocht op woensdag 30 april 2014 volgens parcours: start om 9.00 uur op de parking sporthal - Burgemeester Lionel Pussemierstraat - Roze - over de terreinen van het PTI - Vrombautstraat - rondpunt - Zandvleuge - Opeisingsstraat - Eikelstraat - langsheen de ingang van het Koninklijk Atheneum - Molenstraat - Markt - Paterstraat - Kloosterdreef - over de terreinen van het OLV Ten Doorn - Dullaert - Zuidmoerstraat - Visstraat - Oostveldstraat - Burgemeester Lionel Pussemierstraat - Scoutspad met aankomst rond 11.00 uur op de parking sporthal.

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Burgemeester Lionel Pussemierstraat, tussen de Burgemeester Lionel Van Dammelaan en het Scoutspad.
1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op woensdag 30 april 2014 van 7.00 uur tot 9.00 uur.

Artikel 2 - Omleiding
2.1. De toegang tot de Visstraat, komende van de N9, is verboden voor alle motorvoertuigen.
2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van politieambtenaren en gemachtigde opzichters.
2.3. Deze maatregel is van toepassing op woensdag 30 april 2014 vanaf 10.30 uur tot na de passage van de stoet.

Artikel 3 - Openbare orde
3.1  De politie zal de stoet escorteren en de nodige verkeersregeling voorzien. Hierbij wordt er bijstand gevraagd van 4 gemachtigde opzichters per fiets die door de deelnemende scholen zullen worden aangeduid.
3.2  De studenten zijn verplicht het afgesproken en opgelegde parcours te volgen en de timing te respecteren. Er worden geen afwijkingen van de reisweg toegestaan. Omstaanders mogen door de deelnemers niet worden lastiggevallen.
3.3  Het is de deelnemers aan de stoet slechts toegelaten de muziekinstallatie van de podiumwagens aan te leggen bij het vertrek van de stoet.
3.4  De chauffeurs van de podiumwagens kunnen aan een ademtest onderworpen worden en moeten in het bezit zijn van het vereiste geldige rijbewijs.
3.5  Alle deelnemende podiumwagens worden aan een keuring onderworpen door de politie.
3.6  De deelnemers aan de stoet moeten zich houden aan de verkeersreglementering zoals voorzien in artikel 43.3 van het Algemeen Verkeersreglement vastgelegd in het KB van 1 december 1975.
3.7  Opdat publieke en private goederen niet zouden worden besmeurd, zijn het bezit en het gebruik van scheerschuim, detergenten, alcoholstiften, varkensstiften, bloem, eieren en andere kleverige of moeilijk op te ruimen recipiënten, verboden.
Het is ook verboden om snoepgoed te werpen of uit strooien.
Het is tenslotte ook verboden om met confetti, papierslingers of waterballonnen te gooien. Eventueel kan deze laatste bepaling versoepeld worden in functie van beschikbaarheid en inzet van een veegwagen die als laatste in de stoet zou kunnen meerijden.
Bij niet-naleving van deze maatregelen zullen de goederen in beslag worden genomen.
3.8  Het is verboden om vuurwerk, allerhande bommetjes of Bengaals vuur bij te hebben of aan te steken.
3.9  Het is verboden om dranken in glazen of glazen flessen in de publieke ruimte bij te hebben of te nuttigen. Bij niet-naleving van deze maatregel zullen deze goederen in beslag worden genomen.
3.10 Het gebruik van alcoholische dranken door de studenten op de openbare weg tijdens de verzameling, de verplaatsing en de ontbinding van de stoet is verboden. Bij niet-naleving van deze maatregel zullen deze goederen in beslag worden genomen.
3.11 Het is voor de deelnemers verboden om plaats te nemen op de podiumwagens, tenzij volledig rondom een veilige borstwering is aangebracht van minimum 1 meter hoogte te rekenen vanaf het platform. Op de ‘veilige’ wagens mag het aantal aanwezigen het aantal vierkante meter van het platform niet overschrijden. Elke wagen wordt bemand met minimum 1 leerkracht van de school die als steward toeziet op de veiligheid aan boord. Zonder steward worden de wagens in de stoet geweigerd.
3.12 Éénmanskarren, zogenaamde “zeepkisten”-vehikels en tandems zijn in de stoet verboden.
3.13 Tijdens de stoet is alle verkeer verboden tussen het kopvoertuig van de stoet en het staartvoertuig van de stoet.
3.14 De studenten van het OLV Ten Doorn, die na het programma in de evenementenhal onder begeleiding van hun klastitularis zich terug naar school begeven, maken daarbij gebruik van de voetpaden. De N9 wordt, uit veiligheidsoverweging, enkel gekruist ter hoogte van de Kaaistraat, waar het verkeer zal gekanaliseerd worden door de politie.
3.15 De voertuigen die meereden in de stoet zullen na de ontbinding hiervan geen deelnemers meer vervoeren naar de school of hun standplaats.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,
De stadssecretaris,                                        Eerste schepen-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                       get. Freddy DEPUYDT
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de voorzitter,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken