Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de fuif Rewind op zaterdag 27 september 2014

tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de fuif Rewind op zaterdag 27 september 2014


UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 2 september 2014

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de fuif Rewind op zaterdag 27 september 2014.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Overwegende dat op zaterdag 27 september 2014 de fuif Rewind plaatsvindt in Zaal Seven te Eeklo;

Gelet op de wetgeving betreffende het sluitingsuur;
Gelet op het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo;
Gelet op het gecoördineerd reglement evenementen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 maart 2011;

Gelet op het advies van de politie dd. 22 augustus 2014;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de fuif Rewind op zaterdag 27 september 2014 in Zaal Seven te Eeklo:

Artikel 1 - Openbare Orde
1.1. Conform het gecoördineerd politiereglement evenementen (gemeenteraad dd. 24/03/2011) dient de organisator zich te houden aan het artikel 12bis:
§1. De sluiting van de fuif is bepaald om 4.00 uur.
§2. Afbouw van de fuif:
  • 3.30 uur: geen opzwepende muziek meer → rustige. Alsook stoppen met de verkoop van drankbonnetjes.
  • 3.45 uur: er wordt geen drank meer geschonken en de lichten worden aangeschakeld.
  • 4.00 uur: de muziek wordt uitgeschakeld.
  • 4.15 uur: de organisator moet ervoor zorgen dat alle personen, vreemd aan de inrichting, deze hebben verlaten.

§3. Het sluitingsuur en de afbouw van de fuif moet door de organisator op een duidelijke en zichtbare plaats voor het publiek uitgehangen worden.
1.2. Het onderscheid tussen het schenken van alcoholische dranken aan minderjarigen MIN16-jaar, minderjarigen tussen 16 en 18 jaar en meerderjarigen dient duidelijk en zichtbaar te worden geafficheerd.
Ter herinnering: sedert begin 2010 is het verboden:

  • alcoholhoudende dranken (met een effectief alcoholvolumegehalte van 0,5% vol) te schenken aan MIN16 jarigen.
  • sterke dranken te schenken aan MIN18 jarigen.

1.3. Indien de organisator vrijwilligers inzet voor bewakingsopdrachten dient hij te voldoen aan de richtlijnen die opgenomen werden in de rondzendbrief SPV05 betreffende de bewaking in het uitgangsleven. Hiervoor dient hij de bijlage 1 – aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten in te vullen en over te maken aan de lokale politie, 14 dagen vóór aanvang van het evenement.

Artikel 2
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,


De stadssecretaris,                                           De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                       get. Koen LOETE


Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken