Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie in de Hoge Bosstraat op zaterdag 1 februari 2014

tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie in de Hoge Bosstraat op zaterdag 1 februari 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 7 januari 2014

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie in de Hoge Bosstraat op zaterdag 1 februari 2014.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op zaterdag 1 februari 2014 de nieuwjaarsreceptie in de Hoge Bosstraat plaatsvindt in Eeklo;
Overwegende dat de nodige verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 19 december 2013;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie in de Hoge Bosstraat op zaterdag 1 februari 2014:

Artikel 1 - Parkeerverbod
Nihil.

Artikel 2 - Omleiding
2.1. De toegang tot de volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ in de Hoge Bosstraat, tussen het Spoorwegpad en de Klinkaartstraat.
2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 + M2 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en C31.
2.3. Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 1 februari 2014 van 14 uur tot zondag 2 februari 2014 om 2 uur.

Artikel 3 - Openbare orde
3.1. De opstelling van eventuele kramen dient op een zodanige wijze te gebeuren dat er altijd een vrije doorgang van minimum VIER meter gevrijwaard blijft voor de hulpdiensten.
3.2. De fietsers die gebruik willen maken van het Spoorwegpad moeten altijd een vrije doorgang hebben.
3.3. De organisator dient zelf in te staan voor het in front plaatsen en het uit front draaien van de nodige signalisatie bij de aanvang en bij het einde van het evenement.

Artikel 3
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,

De stadssecretaris,                                          De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                     get. Koen LOETE

 

Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 Zoeken