Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen op zondag 25 mei 2014

tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen op zondag 25 mei 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 25 maart 2014

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen op zondag 25 mei 2014.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42, §3 en 64, §1;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 130bis, ingevoegd bij wet van 12 december 2006;

Overwegende dat het noodzakelijk is de nodige maatregelen te treffen naar aanleiding van de verkiezingen die plaatsvinden op zondag 25 mei 2014;

Gelet op het Politiebesluit van de heer gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen dd. 20 februari 2014;

BESLUIT :

Artikel 1
De bepalingen van artikel 105-4° en de artikelen 267 en 268 van het algemeen politiereglement van de stad Eeklo zijn van toepassing.

Artikel 2
a)    Er zal niet geplakt worden tussen 22 uur en 07 uur.
b)    Er zal niet geplakt worden of er zullen geen opschriften aangebracht worden op private of openbare eigendommen, tenzij deze voorzien zijn van een plakkaat met de aanduiding “voorbehouden aan partij nr. …” - of mits akkoord van de eigenaar of de gebruiksgerechtigde.
c)    Iedere partij mag haar propaganda aanplakken op de speciaal daartoe geplaatste verkiezingsaanplakborden, op het gedeelte dat haar is voorbehouden, op volgende locaties:
  • Balgerhoeke, pleintje recht tegenover het huisnummer 190
  • Blakstraat t.h.v. de Abdijstraat, rechts naast de bushalte
  • achterzijde stadhuis
  • Burgemeester Lionel Pussemierstraat (hoek parking)
  • Dullaert.

Zij verbindt zich ertoe de aan de andere partijen voorbehouden ruimte niet te overplakken. Voor het aanplakken van de affiches op de verkiezingspanelen mag enkel gebruik gemaakt worden van behanglijm.
d)    Na 22 uur van zaterdag 24 mei 2014 mag er niet meer geplakt worden, dus ook niet meer op de zondag van de verkiezingen.
e)    Op de dag van de verkiezingen mag van geen enkele partij een bord opgesteld staan in de onmiddellijke nabijheid van de kiesgebouwen. Alle propaganda binnen de kiesgebouwen is verboden.
f)    Alle aanplakborden en vlaggen dienen uiterlijk in de week volgend op de verkiezingen verwijderd te worden.

Artikel 3 - Flyers
In toepassing van artikel 105, 4° van het algemeen politiereglement van de stad Eeklo wordt het verspreiden van flyers toegelaten op alle openbare plaatsen tijdens massa-manifestaties.


Artikel 4 - Het gebruik van luidsprekers
a)    Rondritten met voertuigen voorzien van een geluidsinstallatie zijn toegelaten tussen 09 uur en 21 uur.
Er moet vooraf een vergunning gevraagd worden aan de heer burgemeester, p/a. Stadskantoor, Industrielaan 2 te 9900 Eeklo - tel. 09/218.28.50.
b)    Uitzendingen vanuit stilstaande voertuigen zijn verboden, tenzij de burgemeester vooraf een machtiging verleende en alleen op de daartoe aangeduide plaatsen.
c)    Het is verboden binnen een straal van 50 meter van de erkende partijlokalen uitzendingen te geven vanuit stilstaande of rijdende radiowagens alsmede binnen een straal van 100 m van een zieken- of bejaardentehuis.
d)    Alle kiespropaganda-uitzendingen moeten stopgezet worden op zaterdag 24 mei 2014 om 21 uur.

Artikel 5 - Parkeren
Op het marktplein, op de openbare parkeerplaatsen en langsheen de openbare weg mogen voertuigen met verkiezingspubliciteit niet langer dan 3 uur op dezelfde plaats geparkeerd staan.

Artikel 6 - Ziekenvervoer
Op de voertuigen die op de dag van de verkiezingen zieken vervoeren, mag geen propagandamateriaal aangebracht worden.

Artikel 7
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                            De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                       get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)


 

 


Zoeken