Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het Carnavalbal op zaterdag 1 februari 2014

tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het Carnavalbal op zaterdag 1 februari 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 10 december 2013

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris

-----

Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het Carnavalbal op zaterdag 1 februari 2014.


Het college,

Overwegende dat op zaterdag 1 februari 2014 het Carnavalbal plaatsvindt in de school Sint-Jozef;

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat in het belang van de verkeersveiligheid parkeerbeperkende maatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op de wetgeving betreffende het sluitingsuur;
Gelet op het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo;
Gelet op het gecoördineerd reglement evenementen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 maart 2011;
Gelet op het advies van de politie dd. 2 december 2013;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het Carnavalbal op zaterdag 1 februari 2014:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Blakstraat, tussen de Tuinwijklaan en de Boterbloemstraat (zijde even huisnummers).
1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 1 februari 2014 van 18.00 uur tot zondag 2 februari 2014 tot 3.00 uur.

Artikel 2 - Openbare orde
2.1. Conform het gecoördineerd politiereglement evenementen (gemeenteraad dd. 24/03/2011) dient de organisator zich te houden aan het artikel 12bis:
§1. De sluiting van de fuif is bepaald om 4.00 uur.
§2. Afbouw van de fuif:

  • 3.30 uur: geen opzwepende muziek meer → rustige. Alsook stoppen met de verkoop van drankbonnetjes.
  • 3.45 uur: er wordt geen drank meer geschonken en de lichten worden aangeschakeld.
  • 4.00 uur: de muziek wordt uitgeschakeld.
  • 4.15 uur: de organisator moet ervoor zorgen dat alle personen, vreemd aan de inrichting, deze hebben verlaten.

§3. Het sluitingsuur en de afbouw van de fuif moeten door de organisator op een duidelijke en zichtbare plaats voor het publiek uitgehangen worden.
Indien de fuif op een vroeger uur wordt afgesloten, dient een gelijkaardig afbouwscenario te worden toegepast.
2.2. Het onderscheid voor het schenken van alcoholische dranken aan minderjarigen MIN16-jaar, minderjarigen tussen 16 en 18 jaar en meerderjarigen dient duidelijk en zichtbaar te worden geafficheerd.
Ter herinnering: sedert begin 2010 is het verboden:

  • alcoholische dranken (met een effectief alcoholvolumegehalte van 0,5% vol) te schenken aan MIN16 jarigen.
  • sterke dranken te schenken aan MIN18 jarigen.

Visueel kan dit onderscheid kenbaar gemaakt worden door een groen polsbandje te geven aan de PLUS18 jarigen, een oranje polsbandje aan de MIN18 jarigen maar PLUS16 jarigen en een rood polsbandje aan de MIN16 jarigen.

Artikel 3
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris ,                                         De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                     get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)Toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten1. Op 10 december 2013 heeft de burgemeester van de stad Eeklo, na advies van de korpschef van de lokale politie dd. 2 december 2013, de toestemming verleend voor de inzet van volgende natuurlijke personen om toe te zien op het veilig verloop van het Carnavalbal, georganiseerd door de Globetrotters, Peperstraat 55 te 9900 Eeklo op 1 februari 2014 in Basisschool Sint-Jozef, Abdijstraat 33 te 9900 Eeklo.

2. Deze toestemming is enkel geldig voor onderstaande personen:

Als postchef:
Naam    Voornaam    Adres
Stuyvaert    Patrick    Peperstraat 55, 9900 Eeklo

Als vrijwillige bewakers:
Naam    Voornaam    Adres
Stuyvaert    Eddy    Peperstraat 53A, 9900 Eeklo

De voorwaarden waaronder vrijwilligers kunnen worden ingezet, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten en uiteengezet in de punten 4 en 7 van het aanvraagformulier, ingevuld voor het bekomen van deze toestemming, zijn van toepassing.
3. De politiediensten en de bevoegde ambtenaren van FOD Binnenlandse Zaken zijn bevoegd om controle uit te oefenen op de naleving van de wettelijke verplichtingen van de organisatie en van de vrijwilligers. Ze stellen proces-verbaal op indien inbreuken worden vastgesteld. De organisator, de postchef en de uitvoerende vrijwilligers verlenen ten allen tijde hun volledige medewerking bij een eventuele controle.
4. De organisator en de postchef houden een kopie van deze toestemming gedurende de duur van de toezichtstaken van de vrijwilligers op de plaats van het evenement ter beschikking van de diensten, bedoeld onder 3.
5. Voor de veiligheid is het aangewezen dat de met toezicht belaste vrijwilligers als dusdanig herkenbaar zijn door het publiek. Daartoe kunnen ze een herkenningsteken dragen op de kledij of uitgerust zijn met uniforme kledingsstukken. De kleuren van de uniforme kledingsstukken zijn wit, zwart, rood of geel. Met de aangebrachte herkenningstekens of uniforme kledij moet vermeden worden dat er bij het publiek verwarring kan ontstaan met medewerkers die uitsluitend andere dan security-taken uitvoeren of met de uniformen van eventueel professionele bewakingsagenten die, naast vrijwilligers, bij het evenement worden ingezet.

10 december 2013
Koen Loete
burgemeester
 


Zoeken