Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tijdelijk politiereglement naar aanleiding van organisatie van optredens in het Heldenpark (Helden in het Park en Irish Pub)

tijdelijk politiereglement naar aanleiding van organisatie van optredens in het Heldenpark (Helden in het Park en Irish Pub)

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 22 juli 2014

AANWEZIG:
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van organisatie van optredens in het Heldenpark (Helden in het Park en Irish Pub).


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 135;

Overwegende dat op donderdag 31 juli, 7, 14 en 21 augustus 2014 Helden in het Park plaatsvindt in het Heldenpark;
Overwegende dat aan de Irish Pub toelating werd verleend voor het plaatsen van een tent voor de organisatie van 2 optredens op 26 juli en 2 augustus 2014; dat de tent mag blijven staan op 31 juli 2014 (de eerste avond van Helden in het park);

Gelet op de concessieovereenkomst, afgesloten tussen het stadsbestuur en de heer Dirk Leyre, uitbater van de Irish Pub;
Gelet op het verslag van het overleg tussen een delegatie van het stadsbestuur, de vzw Driewerf Hoera/N9 en de concessionaris van de Irish Pub dd. 27 mei 2014;

Gelet op het tijdelijk politiereglement naar aanleiding van Helden in het Park, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 1 april 2014;
Gelet op het advies van de korpschef van de PZ Meetjesland Centrum dd. 30 juni 2014;

BESLUIT:

Artikel 1
Om de veiligheid te garanderen, worden tijdens de avonden van Helden in het Park (31 juli 2014, 7, 14 en 21 augustus 2014) de dranken geschonken in bekers.
Artikel 13.3 van de concessieovereenkomst tussen de stad Eeklo en de concessionaris van de Irish Pub, de heer Dirk Leyre, dient strikt te worden nageleefd. Concreet betekent dit dat er geen buitenbar wordt toegelaten aan de Irish Pub, maar dat het stadsbestuur wel bediening vanuit het raam toelaat.

Artikel 2
Om de rust te garanderen, wordt voor de nachten van 31 juli op 1 augustus 2014, 7 op 8 augustus 2014, 14 op 15 augustus 2014 en 21 op 22 augustus 2014, artikel 277 van het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo strikt toegepast en kan geen afwijking toegestaan worden.
De concessiehouder communiceert zeer duidelijk aan de klanten dat om 2 uur het sluitingsuur wordt gerespecteerd (bv. door onderlinge communicatie, door affichering,…). Dit houdt tevens in dat om 2 uur de muziek wordt uitgezet en dat geen dranken meer worden geserveerd.
De muziek(boxen) staan binnen opgesteld en er wordt rekening gehouden met de Vlarem-wetgeving. Als norm dient rekening te worden gehouden met het normale omgevingslawaai in de buurt (wat in casu een park is).
De verlichting/lichtshow staat eveneens binnen opgesteld.

Artikel 3 – Strafbepalingen
§ 1. Overtredingen op dit reglement worden gestraft met een gevangenisstraf van één tot zeven dagen en met een boete van één tot vijfentwintig euro, of met één dezer straffen alleen, behoudens strengere straffen voorzien in andere wetten, decreten, besluiten of reglementen.

§ 2. GAS
  • Voor zover niet strafbaar gesteld in andere wetten of decreten kunnen overtredingen op dit reglement gestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 250 euro, overeenkomstig het gemeentelijk reglement op de administratieve sancties, opgelegd door de gemachtigde ambtenaar.
  • Ernstige overtredingen van de bepalingen van dit reglement, in de zin dat ze een gevaar betekenen voor de openbare rust, veiligheid, gezondheid en zindelijkheid kunnen evenwel gestraft worden met een administratieve sanctie (schorsing of intrekking van een vergunning of sluiting van een exploitatie) op te leggen door het College van Burgemeester en Schepenen overeenkomstig artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet en overeenkomstig het reglement dat de gemeentelijke administratieve sancties regelt.


Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                          De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                     get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de voorzitter,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)


 

 


Zoeken