Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘Westermolenloop’ op zaterdag 11 oktober 2014

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘Westermolenloop’ op zaterdag 11 oktober 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 30 september 2014

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D' HAESELEER, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘Westermolenloop’ op zaterdag 11 oktober 2014.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat de ‘Westermolenloop’ op zaterdag 11 oktober 2014 plaatsvindt op het grondgebied Kaprijke; maar dat ook bijkomende signalisatie dient geplaatst te worden op het grondgebied van Eeklo;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 23 september 2014;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de ‘Westermolenloop’ op zaterdag 11 oktober 2014:

Parcours:
Start: kruispunt Kattelare/Ketsebroek
Omloop: Kattelare – Zuidbusakker – Ketsebroeken – Ketsebroek (wijzerzin)
Aankomst: kruispunt Kattelare/Ketsebroek
Westermolenloop vanaf 14.30 uur – einde voorzien rond 16.00 uur.

Om de veiligheid van de deelnemers maximaal te garanderen, is het aangewezen om geen verkeer toe te laten op het parcours. De breedte van de weg bedraagt immers minder dan DRIE meter.

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten of gedeeltes ervan:

  • Kattelare
  • Zuidbusakker, tussen Kattelare en Bus
  • Ketsebroeken
  • Ketsebroek, tussen Ketsebroeken en Kattelare.

Aangezien de breedte van de weg minder dan DRIE meter bedraagt, is het plaatsen van verkeersborden van het type E3 niet nodig.

Artikel 2 - Omleiding
2.1. De toegang tot volgende straten of gedeeltes ervan is verboden voor alle voertuigen:

  • Kattelare
  • Zuidbusakker, tussen Kattelare en Bus
  • Ketsebroeken
  • Ketsebroek, tussen Ketsebroeken en Kattelare.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3, C3 + ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en F45.
2.3. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het plaatselijk verkeer vanaf het kruispunt Bus/Kruiskenstraat – Kruiskenstraat – Vrombautstraat – Vaartstraat – Koekoekstraat – kruispunt Koekoekstraat/Koeistraat en omgekeerd.
2.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.
2.5. Deze maatregelen zijn van toepassing op zaterdag 11 oktober 2014 van 14.30 uur tot 17.00 uur.

Artikel 3 - Openbare orde
3.1. De organisator voorziet signaalgevers op volgende (kruis)punten:

 

Locatie

Signaalgever

Ketsebroek/Kattelare

1

Kattelare/Zuidbusakker

1

Zuidbusakker/Bus/Ketsebroeken

1

Ketsebroeken/Aalstgoed

1

Ketsebroeken/Koeistraat/Ketsebroek

1

Totaal

5 + 2 reserves

 

 

30 minuten vóór de aanvang van de wedstrijd dienen de signaalgevers ter plaatse te zijn en hun briefing ontvangen te hebben. Tot zolang de veiligheid van de deelnemers niet kan gegarandeerd worden, zal er niet gestart worden. De identiteit van de wedstrijdverantwoordelijke en de signaalgevers wordt ten minste EEN week vóór de wedstrijd overgemaakt aan de lokale politie.


3.2. De signaalgevers dienen verplicht aanwezig te zijn op de veiligheidsbriefing gegeven door de organisatie vóór de aanvang van de wedstrijd.
3.3. Tijdens de wedstrijd is alle verkeer verboden op het parcours met uitzondering van het voertuig aan de kop van de wedstrijd en uitgerust met het gevaarsbord A51, onderbord ‘wedstrijd’ en de rode vlag en het voertuig aan de staart van de wedstrijd en uitgerust met het gevaarsbord A51, onderbord “wedstrijd” en de groene vlag.
3.4. De wedstrijdverantwoordelijke en alle signaalgevers zijn bereikbaar via gsm. Deze lijst is ter beschikking van de hulpdiensten.
3.5. Gezien het parcours zowel over het grondgebied van Kaprijke en Eeklo loopt, dient de organisator concrete afspraken te maken met de technische dienst van Kaprijke en Eeklo voor het plaatsen van de nodige signalisatie.
3.6. Alle verkeersmaatregelen dienen gecommuniceerd te worden naar de plaatselijke bevolking binnen de site en in de onmiddellijke omgeving van de site.
3.7. Richtlijnen voor de signaalgevers zijn terug te vinden op de website van de Lokale Politie Meetjesland Centrum onder de rubriek Evenementen/wielerwedstrijden. Deze richtlijnen zijn eveneens van toepassing bij loopwedstrijden.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,

De stadssecretaris,                                     De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                    get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken