Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘heen en weer week’ van maandag 5 mei 2014 tot en met vrijdag 9 mei 2014

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘heen en weer week’ van maandag 5 mei 2014 tot en met vrijdag 9 mei 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 25 maart 2014

AANWEZIG:
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘heen en weer week’ van maandag 5 mei 2014 tot en met vrijdag 9 mei 2014.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat van maandag 5 mei 2014 tot en met vrijdag 9 mei 2014 de “heen en weer week” aan de stedelijke sporthal te Eeklo plaatsvindt;
Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeerbeperkende maatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 7 maart 2014;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de ‘heen en weer week’ van maandag 5 mei 2014 tot en met vrijdag 9 mei 2014:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in het zuidelijke gedeelte van de parking aan de stedelijke sporthal in de Burgemeester Lionel Pussemierstraat.
1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht en voorzien van een onderbord ‘uitgezonderd politiediensten’.
1.3. Deze maatregel is van toepassing van maandag 5 mei 2014 tot en met vrijdag 9 mei 2014 dagelijks van 8.00 uur tot 16.00 uur.

Artikel 2 – Openbare Orde
De organisator mag nadars plaatsen en linten aanbrengen om de zone, voorbehouden voor het verkeerspark, duidelijk af te bakenen.

Artikel 3
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,
De stadssecretaris,                                           De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                      get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de voorzitter,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken