Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de 70’s Cycle Run Classic Sprint op zondag 7 september 2014

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de 70’s Cycle Run Classic Sprint op zondag 7 september 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 10 juni 2014

AANWEZIG:
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de 70’s Cycle Run Classic Sprint op zondag 7 september 2014.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op zondag 7 september 2014 de 70’s Cycle Run Classic Sprint te Eeklo plaatsvindt;
Overwegende dat verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op de vergunning van 19 mei 2014 afgeleverd door het Agentschap Wegen en Verkeer- Wegen en Verkeer - district Eeklo voor wat betreft de inrichting van de 70’s Cycle Run Classic Sprint;
Gelet op het advies van de politie dd. 24 maart 2014;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de 70’s Cycle Run Classic Sprint op zondag 7 september 2014:

Artikel 1 – Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • Ringlaan, tussen de Industrielaan en Nieuwendorpe
  • Nieuwendorpe, vanaf huisnummer 47 tot en met de Industrielaan.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 7 september 2014 van 8.00 uur tot 20.00 uur.

Artikel 2 – Omleiding
2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle voertuigen:

  • Ringlaan, tussen de Industrielaan en Nieuwendorpe
  • Nieuwendorpe, vanaf huisnummer 47 tot en met de Industrielaan.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3, C31 en F45.
2.3. Er wordt een omleiding voorzien vanaf het kruispunt Ringlaan/Industrielaan – Industrielaan – Slachthuisstraat – Korte Moeie – Tieltsesteenweg – Nijverheidskaai – kruispunt Nijverheidskaai/Slachthuisstraat/Nieuwendorpe en omgekeerd.
2.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.
2.5. Deze maatregelen zijn toepassing op zondag 7 september 2014 van 8.00 uur tot 20.00 uur.

Artikel 3 – Openbare Orde
3.1. Alle verkeersmaatregelen dienen gecommuniceerd te worden naar de plaatselijke bevolking en de bedrijven die gelegen zijn in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • Nieuwendorpe
  • Slachthuisstraat.

3.2. De organisator dient een veiligheidsplan op te maken voor de hulpdiensten. De aanrijroutes dienen duidelijk te worden bepaald gezien de onbereikbaarheid van de Slachthuisstraat.
3.3. De organisator dient te voldoen aan de voorwaarden gesteld in het K.B. van 10 juni 1976 aangaande het inrichten van wedstrijden met motorvoertuigen.
3.4. De organisatie voorziet signaalgevers op volgende (kruis)punten:

Locatie

Signaalgever

Ringlaan (R43)/Industrielaan

1

RInglaan (R43)/Nieuwendorpe

1

Oosterdienstweg/NIeuwendorpe

1

Totaal:

3 signaalgevers + 1 reserve

 

 


Tot zolang de veiligheid van de omstaanders en de deelnemers niet kan gegarandeerd worden zal er niet gestart worden. De identiteit en de opstellingsplaats van de signaalgevers wordt ten minste één week voor de aanvang van de wedstrijd overgemaakt aan de lokale politie.
3.5. De signaalgevers dienen verplicht aanwezig te zijn op de veiligheidsbriefing gegeven door de organisatie voor de aanvang van de wedstrijd.
3.6. De wedstrijdverantwoordelijke en alle signaalgevers zijn bereikbaar via gsm. Deze lijst is ter beschikking van de hulpdiensten.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.
Namens het college,
De stadssecretaris,                                         De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                    get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de voorzitter,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VOOR DE 70’s CYCLE RUN CLASSIC SPRINT OP ZONDAG 7 SEPTEMBER 2014
VERGUNNING

De burgemeester,

Gelet op de aanvraag van de 70’s Cycle Run, p.a. Leo Tertzweillaan 29a te 9050 Gentbruggen, om vergunning te bekomen voor de 70’s Cycle Run Classic Sprint op zondag 7 september 2014;
Gelet op artikel 9 van de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer van 16 maart 1968 en op het tijdelijk politiereglement dd. 28 januari 2014 met betrekking tot deze wielerwedstrijden;
Gelet op artikel 50 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 inzake het organiseren op de openbare weg van alle snelheids- en sportwedstrijden;
Gelet op het koninklijk besluit van 21 augustus 1967 tot reglementering van de wielerwedstrijden;
Gelet op de vergunning van 19 mei 2014 afgeleverd door het Agentschap Wegen en Verkeer - District Eeklo in verband met het gebruik van de R43;

BESLUIT:

Artikel 1
Onder voorbehoud van strikte naleving van de hiernavermelde voorwaarden wordt toelating verleend aan de 70’s Cycle Run voor het organiseren van de 70’s Cylce Run Classic Sprint op zondag 7 september 2014.

Artikel 2
De inrichters zijn ertoe gehouden de voorschriften van het koninklijk besluit van 21 augustus 1967 tot reglementering van de wielerwedstrijden, de bepalingen van het tijdelijk politiereglement van de stad Eeklo van 10 juni 2014 en van de vergunning van het Agentschap Wegen en Verkeer - District Eeklo dd. 19 mei 2014 stipt na te komen.

Artikel 3
Het parcours van de wedstrijd dient gevolgd te worden, zoals omschreven in de aanvraag:
Ringlaan – Nieuwendorpe.

Artikel 4
Het inzetten van seingevers gebeurt door de organisator in overleg met de politie. De organisator dient ten minste één week vóór de wedstrijd de identiteit en opstellingsplaats van de seingevers aan de politie over te maken.

Artikel 5
Richtlijnen van de lokale politie dienen stipt te worden nageleefd.

Artikel 6
Een verzekeringsattest dient aan de burgemeester te worden overgemaakt.

Artikel 7
Deze vergunning wordt bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht van de aanvrager.

Eeklo, 10 juni 2014.


Meike VAN GREMBERGEN                    Koen LOETE
stadssecretaris                                         burgemeester

 

 


Zoeken