Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de demo-acties rond elektrische fietsen op zaterdag 21 juni 2014

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de demo-acties rond elektrische fietsen op zaterdag 21 juni 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 10 juni 2014

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de demo-acties rond elektrische fietsen op zaterdag 21 juni 2014.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op zaterdag 21 juni 2014 een demo-actie rond elektrische fietsen plaatsvindt in Eeklo;


Overwegende dat een deel van de parking aan de stedelijke sporthal hiervoor parkeervrij dient te worden gemaakt;

Gelet op het advies van de politie dd. 3 juni 2014;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de demo-actie rond elektrische fietsen op zaterdag 21 juni 2014:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan op het meest noordwestelijk gedeelte van de parking sporthal.
1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 21 juni 2014 van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Artikel 2 – Openbare orde
De organisator mag nadars plaatsen en linten aanbrengen om de zone, voorbehouden voor het evenement, duidelijk af te bakenen.

Artikel 3
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,

De stadssecretaris,                                          De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                     get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken