Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de live-uitzendingen van het WK voetbal 2014 op het ceremonieplein/marktplein en het Herbakkersplein

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de live-uitzendingen van het WK voetbal 2014 op het ceremonieplein/marktplein en het Herbakkersplein

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 27 mei 2014

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER , schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de live-uitzendingen van het WK voetbal 2014 op het ceremonieplein/marktplein en het Herbakkersplein.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Gelet op de initiatieven om de wedstrijden met de Rode Duivels in het kader van het WK voetbal uit te zenden op het ceremonieplein/marktplein en het Herbakkersplein;

 

Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen alsook ordemaatregelen dienen getroffen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 3 juni 2014;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de live-uitzendingen van het WK voetbal 2014 op groot scherm op het ceremonieplein/marktplein en het Herbakkersplein:

De 3 wedstrijden die men wenst te vertonen op het ceremonieplein/marktplein gaan door op volgende data:

 • donderdag 17 juni 2014 om 18.00 uur: België - Algerije
 • donderdag 26 juni 2014 om 22.00 uur: Zuid-Korea – België
 • dinsdag 1 juli 2014 om 22.00 uur (1/8 finale - indien België als eerste eindigt in de poulefase)

of

 • maandag 30 juni 2014 om 22.00 uur (1/8 finale - indien België als tweede eindigt in de poulefase).

 

De site ceremonieplein–marktplein–Markt 1/16 wordt volledig verkeersvrij gehouden tijdens de uitzendingen en een bufferzone wordt gecreëerd tussen de site en de N9.

 

De 2 wedstrijden die men wenst te vertonen op het Herbakkersplein gaan door op volgende data:

 • zondag 22 juni 2014 om 18.00 uur: België – Rusland
 • zondag 13 juli 2014 om 21.00 uur: finale.

Er dienen geen verkeersmaatregelen getroffen te worden voor de site Herbakkersplein, gelet op het feit dat de zone reeds verkeersvrij is.

 

Artikel 1 – Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • marktplein
 • Markt, tussen huisnummer 2 en huisnummer 16.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3. Deze maatregel is van toepassing op:

 • dinsdag 17 juni 2014 van 14.00 uur tot 21.00 uur
 • donderdag 26 juni 2014 van 18.00 uur tot vrijdag 27 juni 2014 om 02.00 uur
 • dinsdag 1 juli 2014 van 18.00 uur tot woensdag 2 juli 2014 om 02.00 uur (indien België als eerste eindigt in de poulefase)

of

 • maandag 30 juni 2014 van 18.00 uur tot dinsdag 1 juli 2014 tot 02.00 uur (indien België als tweede eindigt in de poulefase).

De uitzending van de wedstrijden op 26 juni 2014 en 30 juni 2014 of 1 juli 2014 is afhankelijk van een gunstige evaluatie van de live-uitzending op 17 juni 2014. Bij een ongunstige evaluatie vervalt de toelating.

 

Artikel 2 – Omleiding

2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle verkeer:

 • marktplein
 • Markt, tussen huisnummer 2 en huisnummer 16.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3, C31 en D1.

2.3. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer op de N9 richting Kerkstraat vanaf het kruispunt Stationsstraat/Raamstraat – Raamstraat – Lijnendraaierstraat – richting Kerkstraat.

2.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.

2.5. Deze maatregel is van toepassing op:

 • dinsdag 17 juni 2014 van 14.00 uur tot 21.00 uur
 • donderdag 26 juni 2014 van 18.00 uur tot vrijdag 27 juni 2014 tot 02.00 uur
 • dinsdag 1 juli 2014 van 18.00 uur tot woensdag 2 juli 2014 tot 02.00 uur (indien België als eerste eindigt in de poulefase)

of

 • maandag 30 juni 2014 van 18.00 uur tot dinsdag 1 juli 2014 tot 02.00 uur (indien België als tweede eindigt in de poulefase).

 

 

Artikel 3 – Openbare Orde

Gelet op het feit dat er voor dergelijke initiatieven een risicoanalyse gevraagd wordt door het federale niveau wordt de aandacht gevestigd op volgende zaken:

 

3.1. Het gedeelte ceremonieplein, marktplein en de strook Markt 2 tot en met Markt 16 wordt volledig afgesloten van de N9 d.m.v. een bufferzone (dubbele rij aaneengesloten nadars met een vrije ruimte tussen van minstens één meter). Vanaf 23 juni 2014 dient er rekening te worden gehouden met de werfzone ter hoogte van de bushalte aan het marktplein. Deze werfzone dient afgesloten te worden van de evenementenzone door gebruik te maken van afgeschermde herashekkens.

 

3.2. Het gebruik van glazen recipiënten wordt niet toegelaten op het marktplein en het Herbakkersplein buiten de afgebakende terrassen. Dit verbod is duidelijk in tijd afgebakend. Er mogen geen sterke dranken worden aangeboden.

 

3.3. De netto-oppervlakte van de site “marktplein” bedraagt ongeveer 800 m², waardoor de maximum bezetting van het marktplein vastgelegd wordt op 2.400 toeschouwers. De terrassen die mogelijks opgesteld worden op de parkeerstroken langs Markt 1 tot Markt 16 vallen hierbuiten.

De netto-oppervlakte van de site “Herbakkersplein” bedraagt ongeveer 1.400 m², waardoor de maximum bezetting vastgelegd wordt op 4.200 toeschouwers.

 

3.4. Naar mobiliteitsmanagement dient er voorzien te worden in een fietsenstalling op het ceremonieplein (al dan niet bewaakt), de opstelling ervan mag de toegang voor de brandweer op het ceremonieplein niet hinderen. Voor de personenwagens verliest men de volledige capaciteit van het marktplein. Parkeren in de onmiddellijke omgeving zal dienen te gebeuren op het Krügercomplex. De buurtbewoners uit de Kerkstraat, Kerkplein en Markt 2 tot Markt 16 zullen hinder ondervinden van de verkeersbelemmerende maatregelen.

Het Herbakkersplein biedt voldoende mogelijkheden om een fietsenstalling te organiseren.

 

3.5. De opstelling van het scherm op het ceremonieplein dient te gebeuren op de scheiding van het marktplein/ceremonieplein maar mag de toegang voor de brandweer niet belemmeren op het ceremonieplein. Indien men kiest voor het afsluiten van de volledige marksite dient de bereikbaarheid van Kerkstraat en Kerkplein voor de hulpdiensten herbekeken te worden en dienen er alternatieve voorstellen te worden gezocht.

De opstelling van het scherm op het Herbakkersplein gebeurt bij voorkeur aan de noordzijde.

 

3.6. Na elke wedstrijd dient men de opstelling op de gebruikte site te verwijderen indien dit hinder zou veroorzaken voor andere evenementen, voor de opnet of voor passanten. De organisator dient in te staan voor de opnet van de gebruikte pleinen en straten. Op 17 juni 2014 dient het markt- en ceremonieplein om 21.00 uur volledig vrij te zijn om het oprijden van de kermiswagens toe te laten. Alle kermiswagens zullen verzamelen op de parking van de sporthal en “on call” richting marktplein komen. De organisator dient de evenementenzone vrij te geven via de operationele commandopost (CP Ops) wanneer de opnet beëindigd is.

 

3.7. In de evenementenzone mogen geen losse obstakels geplaatst worden. In een mail wijst DAO (operaties inzake bestuurlijke politie) op het feit dat het van groot belang is dat de politie bij een dergelijk evenement een risico-analyse uitvoert. Hierbij kunnen de aanbevelingen van het permanent Comité van de Raad van Europa gebruikt worden als leidraad. Alle losse obstakels in de werfzone aan de bushalte “Markt” zullen door de aannemer zoveel mogelijk verwijderd of afgeschermd worden met inpakfolie.

 

3.8. Er zal een extra inzet nodig zijn van minimum 4 politieambtenaren per avond voor de duur van 8 uur. Bijkomend wordt er een CP Ops opgericht in het stadhuis, uitgerust met een observatiecamera. Vertegenwoordigers van brandweer, politie, medisch personeel en de organisatie zullen hierin vertegenwoordigd worden.

 

3.9. De organisator dient zelf in te staan voor stewards die toezicht houden in de evenementen- en bufferzone. Tevens zullen zij het wildplassen tegengaan. De identiteit van de terreinverantwoordelijke en de stewards wordt ten laatste één week vóór de aanvang van het evenement overgemaakt aan de lokale politie (aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsopdrachten). De terreinverantwoordelijke en de stewards zijn bereikbaar via gsm of een ander communicatiemiddel. Deze lijst is ter beschikking van de hulpdiensten. Alle medewerkers en stewards zullen duidelijk herkenbaar zijn door het dragen van aangepast kledij. Bij eventuele calamiteiten zullen zij onvoorwaardelijk bijstand verlenen aan de aanwezige hulpdiensten en hun bevelen opvolgen.

 

3.10. Er dienen duidelijke richtlijnen te worden opgesteld betreffende de drankenverkoop en de controle hierop door de organisator. Alcoholverbruik door stewards tijdens het evenement is verboden. Het einde van het evenement wordt bepaald door de verantwoordelijke van de CP Ops.

3.11. Pyrotechnics, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen zijn verboden.

3.12. Uit veiligheidsoverwegingen is het ten sterkste aangewezen om de fontein droog te zetten.

3.13. De organisator dient een volledig uitgewerkt veiligheidsplan voor te leggen, rekening houden met bovenstaande opmerkingen. In het bijzonder dienen volgende ongevallenscenario’s te worden uitgewerkt:

 • ontruiming van de site
 • massale vechtpartij
 • paniek in de menigte
 • extreme weersomstandigheden
 • gebruik van pyrotechnics
 • brand/explosie.

Bijkomende raadgevingen kunnen door de verschillende disciplines verstrekt worden. In dit plan dient ieders verantwoordelijkheid te worden vastgelegd.

De organisator dient de nodige toelatingen voor te leggen van SABAM, VRT en FIFA vóór de aanvang van elke wedstrijd.

3.14. Het is aangewezen om bij de stewards medisch getraind personeel te hebben of een beroep te doen op personeelsleden van het Rode Kruis.

3.15. Al naar gelang het land van herkomst van de ‘tegenpartij’ zal de mogelijke opkomst van hun supporters binnen onze zone geëvalueerd worden.

3.16. Er zal een evaluatie gebeuren na elke wedstrijd.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de voorzitter,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken