Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de motorcross MC David Crossers op zaterdag 26 april 2014 en zondag 27 april 2014

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de motorcross MC David Crossers op zaterdag 26 april 2014 en zondag 27 april 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 8 oktober 2013

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D' HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de motorcross MC David Crossers op zaterdag 26 april 2014 en zondag 27 april 2014.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat de motorcross MC David Crossers op zaterdag 26 april 2014 en zondag 27 april 2014 plaatsvindt op het grondgebied Kaprijke en dat er bijkomende signalisatie dient te worden geplaatst op het grondgebied van Eeklo;Gelet op het advies van de politie dd. 6 maart 2014;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de motorcross MC David Crossers op zaterdag 26 april 2014 en zondag 27 april 2014 op de terreinen Marc Claeys, Ketsebroeken 1 te 9971 Lembeke:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Ketsebroek.
1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin,- herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing:
  • zaterdag 26 april 2014 van 9.00 uur tot 19.00 uur
  • zondag 27 april 2014 van 7.00 uur tot 20.00 uur.


Artikel 2 - Omleiding
2.1. Er wordt een éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Ketsebroek, komende vanuit de Vrombautstraat richting Ketsebroeken/Koeistraat.
2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C1 + M2, C31, F19 + M4.
2.3. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer dat de Ketsebroek wil inrijden via het kruispunt Koeistraat/Ketsebroek/Ketsebroeken langs Ketsebroeken – Zuidbusakker – Vrombautstraat (richting Eeklo) en langs Koeistraat – Koekoekstraat – Vrombautstraat (richting E34).
2.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.
2.5. Ter hoogte van de uitritten van de parking(s) dienen verkeersborden van het type D1 de verplichte rijrichting aan te geven.
2.6. Deze maatregelen zijn van toepassing op:

  • zaterdag 26 april 2014 van 9.00 uur tot 19.00 uur
  • zondag 27 april 2014 van 7.00 uur tot 20.00 uur.


Artikel 3 - Openbare orde
Gezien de maatregelen i.v.m. de omleiding van toepassing zijn op het grondgebied van Eeklo en Kaprijke dient de organisator concrete afspraken te maken met de technische dienst van Eeklo en Kaprijke voor het plaatsen van de nodige signalisatie.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,

De stadssecretaris,                                          De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                     get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken