Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de motorrit van de Kabêterkes op zondag 8 juni 2014

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de motorrit van de Kabêterkes op zondag 8 juni 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 11 februari 2014

AANWEZIG:

Freddy DEPUYDT, eerste schepen-voorzitter;
Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.
-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de motorrit van de Kabêterkes op zondag 8 juni 2014.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op zondag 8 juni 2014 de motorrit van de Kabêterkes te Eeklo plaatsvindt;


Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeerbeperkende- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 29 januari 2014;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de motorrit van de Kabêterkes op zondag 8 juni 2014 te Eeklo:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan op het marktplein, ‘uitgezonderd motorfietsen’.
1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing van zaterdag 7 juni 2014 van 20.00 uur tot maandag 9 juni 2014 tot 00.00 uur.

Artikel 2 - Omleiding
2.1. De toegang tot het marktplein is verboden voor alle motorvoertuigen ‘uitgezonderd motorfietsen’.
2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C5.
2.3. Deze maatregel is van toepassing van zaterdag 7 juni 2014 van 20.00 uur tot maandag 9 juni 2014 tot 00.00 uur.

Artikel 3 - Openbare orde
De opstelling van de verschillende standen en tenten moet nauwlettend worden opgevolgd door de verantwoordelijke van de organisatie tijdens de volledige duur van het evenement om steeds een vrije doorgang van minstens vier meter te vrijwaren voor de hulpdiensten.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                        Eerste schepen-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                       get. Freddy DEPUYDT
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de voorzitter,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)Zoeken