Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de televisieopnames voor de serie ‘De Ridder’ op maandag 6 oktober 2014

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de televisieopnames voor de serie ‘De Ridder’ op maandag 6 oktober 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 30 september 2014

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D' HAESELEER, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de televisieopnames voor de serie ‘De Ridder’ op maandag 6 oktober 2014.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat de televisieopnames voor de serie ‘De Ridder’ op maandag 6 oktober 2014 plaatsvinden te Eeklo;


Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeer- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 25 september 2014;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de televisieopnames voor de serie ‘De Ridder’ op maandag 6 oktober 2014:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
  • parkeerstrook gelegen vóór de kiss & ride-zone aan het NMBS-station Eeklo,
  • de vijf parkeerplaatsen gelegen ten westen van de inrit van de parking NMBS-station Eeklo.

1.2. Deze maatregel is van toepassing op maandag 6 oktober 2014 van 12.00 uur tot dinsdag 7 oktober 2014 tot 01.00 uur.
1.3. Het is verboden te parkeren en stil te staan op de achtentwintig parkeerplaatsen gelegen ten oosten van de inrit van de parking NMBS-station Eeklo (oud gedeelte van de parking), exclusief de twee parkeerplaatsen voor personen met een handicap.
1.4. Deze maatregel is van toepassing op maandag 6 oktober 2014 van 16.00 uur tot dinsdag 7 oktober 2014 tot 01.00 uur.
1.5. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

Artikel 2 - Omleiding
2.1. Het verkeer komende uit de richting Gent blijft op één rijstrook (linkerrijstrook) tot voorbij het NMBS-station Eeklo.
2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verlichte afbakeningselementen die opgesteld zullen staan links op de rechter rijstrook.


2.3. Deze maatregel is van toepassing op maandag 6 oktober 2014 van 22.30 uur tot dinsdag 7 oktober 2014 tot 01.00 uur.

Artikel 3 - Openbare orde
3.1. Tijdens de opnames –vanaf maandag 6 oktober 2014 om 22.30 uur tot 24.00 uur- kan er tijdelijke verkeershinder ontstaan op de N9 indien het verkeer dient stilgelegd te worden.
3.2. De verkeersregeling dient te gebeuren door politieambtenaren.
3.3. De parkeerverbodsborden zullen vroeger dan 24 uur moeten geplaatst worden, gelet op het feit dat de meeste reizigers hun wagen op de parking plaatsen bij duisternis. Eventueel kan er gebruik gemaakt worden van nadars en linten rond de voorbehouden zones kan een oplossing bieden.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,

De stadssecretaris,                                      De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                     get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken