Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de veldrit “Grote Prijs Stad Eeklo” op zondag 16 februari 2014

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de veldrit “Grote Prijs Stad Eeklo” op zondag 16 februari 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 4 februari 2014

AANWEZIG:
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.
-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de veldrit “Grote Prijs Stad Eeklo” op zondag 16 februari 2014.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op zondag 16 februari 2014 de veldrit “Grote Prijs Stad Eeklo” te Eeklo plaatsvindt;
Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeerbeperkende- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op de vergunning van 28 oktober 2013 afgeleverd door het Agentschap Wegen en Verkeer - District Eeklo in verband met het gebruik van de R43;
Gelet op de vergunning van 30 januari 2014 afgeleverd door het Agentschap Wegen en Verkeer- Wegen en Verkeer - district Oudenaarde voor wat betreft het gebruik van de R43;
Gelet op het advies van de politie dd. 9 januari 2014;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de veldrit “Grote Prijs Stad Eeklo” op zondag 16 februari 2014 volgens het voorgestelde parcours Ringlaan - Industrielaan - Oosterdienstweg - Ringlaan - Nieuwendorpe - Oosterdienstweg - Ringlaan.

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • Ringlaan, vanaf de terreinen ter hoogte van de “watertoren” tot aan Nieuwendorpe
  • Industrielaan, vanaf de Ringlaan tot en met huisnummer 11 (Automobielinspectie)
  • Nieuwendorpe, vanaf huisnummer 49 (metaalconstructie Christiaens) tot aan de brug over het afleidingskanaal
  • Oosterdienstweg, vanaf de Industrielaan tot aan de watertoren
  • Oosterdienstweg, tussen de Industrielaan en Nieuwendorpe.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 16 februari 2014 van 8.30 uur tot 18.00 uur.

Artikel 2 - Omleiding
2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:

  • Ringlaan, vanaf de terreinen ter hoogte van de “watertoren” tot aan Nieuwendorpe
  • Industrielaan, vanaf de Ringlaan tot en met huisnummer 11 (Automobielinspectie)
  • Nieuwendorpe, vanaf huisnummer 49 (metaalconstructie Christiaens) tot aan de brug over het afleidingskanaal
  • Oosterdienstweg, vanaf de Industrielaan tot aan de watertoren
  • Oosterdienstweg, tussen de Industrielaan en Nieuwendorpe.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3, C3 + M2 en F45.
2.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 16 februari 2014 van 8.30 uur tot 18 uur.
2.4. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer komende van de R43 richting N499 vanaf het kruispunt Ringlaan/Raverschootstraat - Raverschootstraat - kruispunt Raverschootstraat/Tieltsesteenweg (N499).
2.5. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer komende van de Nijverheidskaai richting R43 vanaf het kruispunt Nijverheidskaai/Slachthuisstraat - Slachthuisstraat - Korte Moeie - Mandeweegsken - Raverschootstraat - kruispunt Raverschootstraat/R43.
2.6. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.
2.7. Deze maatregel is van toepassing op zondag 16 februari 2014 van 8.30 uur tot 18 uur.

Artikel 3 - Openbare orde
3.1. Het parkeren op en langs de Ringlaan wordt op zodanige wijze geregeld dat de voertuigen op de buitenring zich plaatsen op de grasberm loodrecht op de Ringlaan en de voertuigen op de binnenring zich parkeren op de daarvoor voorziene parkeerstrook.
3.2. De organisator dient voldoende stewards te voorzien om dit in goede banen te leiden.
3.3. Ter hoogte van Nieuwendorpe 16 zal er een parking voor personen met een handicap georganiseerd worden. Hiervoor dienen een zevental borden van het type E9 met bijhorend pictogram of onderbord opgesteld worden.
3.4. De organisator dient de toegang tot de site van de Vlaamse Watermaatschappij (VMW) te allen tijde beschikbaar te houden.

Artikel 4
De organisatie dient aandacht te besteden aan de bijzondere voorwaarden in de vergunning 28 oktober 2013 afgeleverd door het Agentschap Wegen en Verkeer - District Eeklo.

Artikel 5
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,
De stadssecretaris,                                      De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                     get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de voorzitter,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)
 

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VOOR DE VELDRIT “GROTE PRIJS STAD EEKLO” OP ZONDAG 16 FEBRUARI 2014

VERGUNNING


De burgemeester,

Gelet op de aanvraag van de heer Michel De Sutter, namens Wielerclub Sportvrienden, Tieltsesteenweg 36 te 9900 Eeklo, om vergunning te bekomen voor de veldrit “Grote Prijs stad Eeklo”op zondag 16 februari 2014;
Gelet op artikel 9 van de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer van 16 maart 1968 en op het tijdelijk politiereglement dd. 28 januari 2014 met betrekking tot dit veldritgebeuren;
Gelet op artikel 50 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 inzake het organiseren op de openbare weg van alle snelheids- en sportwedstrijden;
Gelet op het koninklijk besluit van 21 augustus 1967 tot reglementering van de wielerwedstrijden;
Gelet op de vergunning van 28 oktober 2013 afgeleverd door het Agentschap Wegen en Verkeer - District Eeklo in verband met het gebruik van de R43;
Gelet op de vergunning afgeleverd op 30 januari 2014 door het Agentschap Wegen en verkeer - Wegen en Verkeer - district Oudenaarde voor het organiseren van dit internationaal veldritgebeuren;

BESLUIT:

Artikel 1
Onder voorbehoud van strikte naleving van de hiernavermelde voorwaarden wordt toelating verleend aan Wielerclub Sportvrienden, p/a. dhr. Michel De Sutter, Tieltsesteenweg 36 te 9900 Eeklo, voor het organiseren van veldrit “Grote Prijs stad Eeklo” op zondag 16 februari 2014.

Artikel 2
De inrichters zijn ertoe gehouden de voorschriften van het koninklijk besluit van 21 augustus 1967 tot reglementering van de wielerwedstrijden, de bepalingen van het tijdelijk politiereglement van de stad Eeklo van 28 januari 2014 en van de vergunningen van het Agentschap Wegen en Verkeer van Eeklo dd.28/10/2013 en Oudenaarde dd. 30 januari 2014 stipt na te komen.

Artikel 3
Het parcours van de wedstrijd dient gevolgd te worden, zoals omschreven in de aanvraag:
Ringlaan - Industrielaan - Oosterdienstweg - Ringlaan - Nieuwendorpe - Oosterdienstweg - Ringlaan.

Artikel 4
Het inzetten van seingevers gebeurt door de organisator in overleg met de politie. De organisator dient zo snel mogelijk de lijst van de seingevers aan de politie over te maken.

Artikel 5
Richtlijnen van de lokale politie dienen stipt te worden nageleefd.

Artikel 6
Een verzekeringsattest dient aan de burgemeester te worden overgemaakt.

Artikel 7
Deze vergunning wordt bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht van de aanvrager.

Eeklo, 4 februari 2014.
Meike VAN GREMBERGEN            Koen LOETE
stadssecretaris                            burgemeester
 

 


Zoeken