Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest op Stuivenberg op zaterdag 7 juni 2014

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest op Stuivenberg op zaterdag 7 juni 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 8 mei 2014

AANWEZIG:
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest op Stuivenberg op zaterdag 7 juni 2014.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op zaterdag 7 juni 2014 het buurtfeest op Stuivenberg te Eeklo plaatsvindt;
Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeer- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 23 april 2014;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het buurtfeest op Stuivenberg op zaterdag 7 juni 2014:

Artikel 1 – Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan op Stuivenberg, vanaf huisnummer 5 tot en met huisnummer 24.
1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing van zaterdag 7 juni 2014 van 15 uur tot zondag 8 juni 2014 tot 00.00 uur.

Artikel 2 – Omleiding
2.1. De toegang tot Stuivenberg, vanaf huisnummer 5 tot en met huisnummer 24, is verboden voor alle voertuigen.
2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3.
2.3. Deze maatregel is van toepassing van zaterdag 7 juni 2014 van 15.00 uur tot zondag 8 juni 2014 tot 00.00 uur.

Artikel 3 – Openbare Orde
3.1. De opstelling van de tenten, eetkramen en andere installaties dient op een zodanige wijze te gebeuren dat er altijd een vrije doorgang van minimum vier meter gevrijwaard blijft voor de hulpdiensten.
3.2. De organisator dient zelf in te staan voor het in front plaatsen en het uit front draaien van de nodige signalisatie bij aanvang en bij het einde van het evenement.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.
Namens het college,

 

De stadssecretaris,                                          De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                     get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de voorzitter,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken