Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het schoolfeest van de basisschool De Wegel op zondag 18 mei 2014

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het schoolfeest van de basisschool De Wegel op zondag 18 mei 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 8 april 2014

 

AANWEZIG :

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het schoolfeest van de basisschool De Wegel op zondag 18 mei 2014.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

 

Overwegende dat het schoolfeest van de basisschool De Wegel op zondag 18 mei 2014 te Eeklo plaats vindt;

Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 1 april 2014;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het schoolfeest van de basisschool De Wegel op zondag 18 mei 2014:

 

Artikel 1 - Omleiding

1.1. De toegang tot de Burgemeester Lionel Pussemierstraat, tussen huisnummer 120 en huisnummer 155, is verboden voor alle motorvoertuigen.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3.

1.3. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer vanaf het kruispunt Burgemeester Lionel Pussemierstraat/Zonnebloemstraat – Zonnebloemstraat – Burgemeester Lionel Van Dammelaan – Sportlaan – Oostveldstraat – kruispunt Oostveldstraat/Burgemeester Lionel Pussemierstraat en omgekeerd.

1.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41 en F45.

1.5. Deze maatregel is van toepassing op zondag 18 mei 2014 van 14.00 uur tot 17.00 uur.

 

Artikel 2 – Openbare orde

2.1. De organisator voorziet toezicht, door 2 gemachtigde signaalgevers, in de zone die afgebakend wordt voor het fietsparcours. Bij dringende interventies van de hulpdiensten zullen de gemachtigde signaalgevers instaan voor het openstellen van de nadars en het ontruimen van de openbare weg.

2.2. De organisator zorgt ervoor dat er geen obstakels geplaatst worden op één rijrichting van de openbare weg binnen de site van het fietsparcours (vrije doorgang voor de hulpdiensten).

2.3. Aan de organisator wordt gevraagd de verkeersborden en nadars in front te plaatsen bij de aanvang van het evenement en het uit front plaatsen van de signalisatie bij afloop van het evenement.

 

Artikel 3

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

 

Voor eensluidend uittreksel :

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken