Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2015 / Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding de 'Eeklose Feesten' van vrijdag 14 augustus 2015 tot en met zondag 16 augustus 2015

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding de 'Eeklose Feesten' van vrijdag 14 augustus 2015 tot en met zondag 16 augustus 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

Zitting van 13 juli 2015

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Ann VAN DEN DRlESSHE, Bob D'HAESELEER, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de 'Eeklose Feesten' van vrijdag 14 augustus 2015 tot en met zondag 16 augustus 2015

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat van vrijdag 14 augustus 201 5 tot en met zondag 16 augustus 201 5 de 'Eeklose Feesten' in Eeklo plaatsvinden;

Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeer- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 1 juli 2015;

 

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de 'Eeklose Feesten' van vrijdag 14 augustus 2015 tot en met zondag 16 augustus 2015:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan op het marktplein.

1.2. Deze maatregel is van toepassing van donderdag 13 augustus 2015 van 13.00 uurtot maandag 17 augustus 2015 tot 9.30 uur.

1 .3. Het is verboden te parkeren en stil te staan op de Markt, tussen huisnummer 2 en huisnummer 16.

1 .4. Deze maatregel is van toepassing van vrijdag 14 augustus 201 5 van 12.00 uur tot zondag 16 augustus 2015 tot 20.00 uur.

1.5. Deze maatregelen worden kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.6. Het parkeren in de Stationsstraat, tussen Markt 1 en Stationsstraat 1, is voorbehouden voor voertuigen met op de binnenkant van de voorruit de gemeentelijke parkeerkaart.

I .7 .Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E9a met onderbord 'PARKEERKAART', voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.8. Deze maatregel is van toepassing op:

  • vrijdag 14 augustus 2015 van 14.00 uur tot 23.00 uur
  • zaterdag 15 augustus 2015 van '14.00 uur tot 23.00 uur.

 

Artikel 2 - Omleidinq

2.1.De toegang tot het marktplein is verboden voor alle verkeer.

2.2.Deze maatregel is van toepassing van donderdag l3 augustus 2015 van 13.00 uur tot maandag 17 augustus 2015 tot 09.30 uur.

2.3.De toegang tot de Markt, tussen huisnummer 2 en huisnummer '16, is verboden voor alle verkeer.

2.4.Deze maatregel ls van toepassing van vrijdag 14 augustus 2015 van 12.00 uur tot zondag '16 augustus 2015 tot 20.00 uur.

2.5.Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3, C31 en D1.

2.6.Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer richting Kerkstraat vanaf het kruispunt Stationsstraat/Raamstraat - Lijnendraaierstraat - Kerkstraat.

2.7.Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.

2.8.Deze maatregel is van toepassing van vrijdag 14 augustus 2015 van 12.00 uur tot zondag 16 augustus 2015 tot 20.00 uur.

 

Artikel 3 - Openbare Orde

3.1.De technische dienst zal instaan voor de opnet van het marktplein op maandag 17 augustus 2015 van 8.00 uur tot 9.30 uur.

3.2.De bewoners van Kerkstraat, Kerkplein, Prinsenhofstraat, Zilverstraat en de Teirlinckstraat dienen op de hoogte gebracht te worden van de gewijzigde verkeerssituatie.

3.3. Er mogen dranken geserveerd worden in glazen recipiënten tijdens de duur van de Eeklose Feesten. Dagelijks zal hiervan een evaluatie plaatsvinden. Bij teveel glasbreuk is de politie te allen tijde gemachtigd om een glasverbod in te stellen op het markt- en ceremonieplein mocht dit noodzakelijk worden geacht.

3.4. Om de veiligheid van de kinderen maximaal te garanderen, is het aangewezen om volgende maatregelen te treffen in de animatiezone (= ceremonieplein):

  • een voldoende afbakening plaatsen tussen de animatiezone en de N9
  • permanent toezicht door de organisatie in deze zone
  • verankeren van de springkastelen
  • plaatsen van matten rond de springkastelen.

 

Artikel4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

 

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de voorzitter,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet) 

 

 


Zoeken