Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2015 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de 70’s Cycle Run Classic Sprint op zondag 6 september 2015

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de 70’s Cycle Run Classic Sprint op zondag 6 september 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 28 juli 2015

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Christophe VAN GOEY, stadssecretaris wd.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de 70’s Cycle Run Classic Sprint op zondag 6 september 2015.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat op zondag 6 september 2015 de 70’s Cycle Run Classic Sprint te Eeklo plaatsvindt;

 

Gelet op de vergunning afgeleverd door AWV – district Eeklo op 9 juli 2015;

 

Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeerbeperkende- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 18 juni 2015;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de 70’s Cycle Run Classic Sprint op zondag 6 september 2015:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1. Het verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • Ringlaan, tussen de Industrielaan en Nieuwendorpe
  • Nieuwendorpe, vanaf huisnummer 47 tot en met de Ringlaan.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 6 september 2015 van 8.00 uur tot 20.00 uur.

 

Artikel 2 – Omleiding

2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle voertuigen:

  • Ringlaan, tussen de Industrielaan en Nieuwendorpe
  • Nieuwendorpe, vanaf huisnummer 47 tot en met de Ringlaan.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3, C31 en F45.

2.3. Er wordt een omleiding voorzien vanaf het kruispunt Ringlaan/Industrielaan - Industrielaan - Slachthuisstraat - kruispunt Nijverheidskaai/Slachthuisstraat/Nieuwendorpe en omgekeerd.

2.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.

2.5. Deze maatregel is van toepassing op zondag 6 september 2015 van 8.00 uur tot 20.00 uur.

 

Artikel 3 – Openbare Orde

3.1. Alle verkeersmaatregelen dienen gecommuniceerd te worden naar de plaatselijke bevolking en de bedrijven die gelegen zijn in volgende straten of gedeeltes ervan:

  • Nieuwendorpe
  • Slachthuisstraat.

3.2. De organisator dient een veiligheidsplan op te maken voor de hulpdiensten.

3.3. De organisator dient te voldoen aan de voorwaarden gesteld in het KB van 10 juni 1976 aangaande het inrichten van wedstrijden met motorvoertuigen.

3.4. De organisatie voorziet signaalgevers op volgende (kruis)punten:

Locatie Signaalgever

Ringlaan (R43)/Industrielaan 1

Ringlaan (R43)/Nieuwendorpe 1

Oosterdienstweg/Nieuwendorpe 1

Totaal: 3 signaalgevers 

+ 1 reserve

Tot zolang de veiligheid van de omstaanders en de deelnemers niet kan gegarandeerd worden, zal er niet gestart worden. De identiteit en de opstellingsplaats van de signaalgevers wordt ten minste één week vóór de aanvang van de wedstrijd overgemaakt aan de lokale politie.

3.5. De signaalgevers dienen verplicht aanwezig te zijn op de veiligheidsbriefing gegeven door de organisatie voor de aanvang van de wedstrijd.

3.6. De wedstrijdverantwoordelijke en alle signaalgevers zijn bereikbaar via GSM. Deze lijst is ter beschikking van de hulpdiensten.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

De stadssecretaris wd, De burgemeester-voorzitter,

get. Christophe VAN GOEY get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de voorzitter,

De stadssecretaris wd,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken