Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2015 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Fuif Summerbreez op zaterdag 4 juli 2015

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Fuif Summerbreez op zaterdag 4 juli 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 23 juni 2015

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Fuif Summerbreez op zaterdag 4 juli 2015.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat op zaterdag 4 juli 2015 de Fuif Summerbreez te Kaprijke plaatsvindt en waarvoor er bijkomende signalisatie dient aangebracht te worden op het grondgebied van Eeklo;

Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeerbeperkende- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 12 juni 2015;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de Fuif Summerbreez op zaterdag 4 juli 2015 in de Loods Claeys, Ketsebroek 7 te 9971 Kaprijke:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1. Het verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • Ketsebroek
  • Ketsebroeken, tussen Ketsebroek en Zuidbusakker
  • Koeistraat, tussen Ketsebroek en de Koekoekstraat
  • Koekoekstraat.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3. Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 4 juli 2015 van 20.00 uur tot zondag 5 juli 2015 tot 05.00 uur.

 

Artikel 2 – Omleiding

2.1. De toegang tot de Ketsebroek, voor het verkeer komende uit de Koeistraat richting Vrombautstraat, is verboden voor alle motorvoertuigen.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C1, C31, M2, M4 en F19.

2.3. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer dat de Ketsebroek wil inrijden via het kruispunt Koeistraat/Ketsebroek/Ketsebroeken langs Ketsebroeken - Zuidbusakker - Vrombautstraat en langs Koeistraat - Koekoekstraat - Vrombautstraat.

2.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.

2.5. Bovenstaande maatregelen zijn van toepassing van zaterdag 4 juli 2015 van 20.00 uur tot zondag 6 juli 2015 om 05.00 uur.

 

Artikel 3 – Openbare Orde

3.1. Gezien de maatregelen i.v.m. het parkeerverbod en de omleiding van toepassing zijn op het grondgebied van Eeklo en Kaprijke dient de organisator concrete afspraken te maken met de technische dienst van Eeklo en Kaprijke voor het plaatsen van de nodige signalisatie.

3.2. Conform het gecoördineerd politiereglement evenementen (gemeenteraad dd. 28/04/2011) dient de organisator zich te houden aan het artikel 12.

$1. Afbouw van het evenement:

  • 03.30 uur:

o stoppen met de verkoop van drankbonnetjes

o geen opzwepende muziek meer → rustige

  • 03.45 uur:

o geen drank meer schenken

o lichten aanschakelen

  • 04.00 uur: muziek uitschakelen.

$2. Er voor zorgen dat alle personen, vreemd aan de inrichting, deze hebben verlaten ten laatste om 04.30 uur.

$3. De vermelding van het sluitingsuur zal op een duidelijke en zichtbare plaats voor het publiek uitgehangen worden.

3.3. Het onderscheid tussen het schenken van alcoholische dranken aan minderjarigen MIN16-jaar, minderjarigen tussen 16 en 18 jaar en meerderjarigen dient duidelijk en zichtbaar te worden geafficheerd.

Ter herinnering: sedert begin 2010 is het verboden:

o alcoholhoudende dranken (met een effectief alcoholvolumegehalte van 0,5% vol) te schenken aan MIN16 jarigen.

o sterke dranken te schenken aan MIN18 jarigen.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de voorzitter,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken