Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2015 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de misviering in de Sint-Vincentiuskerk op zondag 5 juli 2015

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de misviering in de Sint-Vincentiuskerk op zondag 5 juli 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 30 juni 2015

 

AANWEZIG:

Freddy DEPUYDT, schepen-voorzitter;

Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de misviering in de Sint-Vincentiuskerk op zondag 5 juli 2015.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat op zondag 5 juli 2015 een misviering te Eeklo plaatsvindt in de Sint-Vincentiuskerk;

Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 29 juni 2015;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de misviering in de Sint-Vincentiuskerk op zondag 5 juli 2015:

 

Artikel 1 – Openbare orde

1.1. Gelet op het feit dat er verschillende personen met een handicap de misviering wensen bij te wonen op zondag 5 juli 2015 om 10.30 uur en er een permanent parkeerverbod van kracht is op het ceremonieplein is het aangewezen om het ceremonieplein uitzonderlijk open te stellen als parkeerplaats voor mensen met een handicap.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type E9 met blauw onderbord waarop het symbool staat afgebeeld dat het parkeren voorbehouden is voor personen met een handicap.

1.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 5 juli 2015 van 9.30 uur tot 13.00 uur.

1.4. In totaal zou het over een vijftal voertuigen gaan.

1.5. Tegenstrijdige signalisatie dient te worden afgeplakt.

 

Artikel 2

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,

 

 

De stadssecretaris, Schepen-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Freddy DEPUYDT

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de voorzitter,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken