Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2015 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest in de Euromarktstraat op zondag 23 augustus 2015

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest in de Euromarktstraat op zondag 23 augustus 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

Zitting van 13 juli 2015

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Bob D'HAESELEER, schepenen

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest in de Euromarktstraat op zondag 23 augustus 2015.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd 16 maart'1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat het buurtfeest in de Euromarktstraat op zondag 23 augustus 2015 in Eeklo plaatsvindt;

Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeer- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 3 juli 20'15;

 

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijnvan kracht naar aanleiding van het buurtfeest in de Euromarktstraat op zondag 23 augustus 2015:

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Euromarktstraat.

1.2.Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 23 augustus 2015 van 9.00 uur tot 22.00 uur.

 

Artikel 2 - Omleidinq

2.1.De toegang tot de Euromarkstraat is verboden voor alle motorvoertuigen.

2.2.Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type C3 + M2 en C31.

2.3.Deze maatregel is van toepassing op zondag 23 augustus 2015 van 9.00 uur tot 22.00 uur.

 

Artikel 3 - Openbare Orde

3.1. De opstelling van de kramen dient op zodanige wijze te gebeuren dat er steeds een vrije doorgang van minimum vier meter gevrijwaard blijft voor de hulpdiensten.

3.2.Bij de opstelling van de feesttent in de Euromarktstraat dient er rekening gehouden te worden met volgende zaken:

  • er dient een doorgang te zijn voor voetgangers en fietsers
  • de verankering van de tent mag niet hinderend zijn voor de voetgangers en fietsers en dient gemarkeerd en verlicht te worden indien nodig
  • de nadars aan de uiteinden van de Euromarktstraat dienen verlicht te zijn.

3.3. De organisator dient zelf in te staan voor het plaatsen en het verwijderen van de nadar en bijhorende verkeersborden op en van de openbare weg bij het begin en het einde van het evenement.

 

Artikel4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de voorzitter,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken