Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2015 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest 'ln Den Schouen Oek' op zaterdag 22 augustus 2015.

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest 'ln Den Schouen Oek' op zaterdag 22 augustus 2015.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

 

Zitting van 13 juli 2015

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Bob D'HAESELEER, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest 'ln Den Schouen Oek' op zaterdag 22 augustus 2015.

 

Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. I december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat het buurtfeest 'ln Den Schouen Oek' op zaterdag 22 augustus 2015 in Eeklo plaatsvindt;

Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeer- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 3 juni 2015;

 

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het buurtfeest 'ln Den Schouen Oek' op zaterdag 22 augustus 2015:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1.Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Schouthoek, ter hoogte van huisnummer 9, 10 en 11.

1.2.Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3.Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 22 augustus 2015 van 14.00 uur tot zondag 23 augustus 20'15 tot 02.00 uur.

 

Artikel 2 - Omleiding

2.1 .De toegang tot Schouthoek, ter hoogte van huisnummer g, 10 en I I , is verboden voor alle voertuigen.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadar en verkeersborden van het type C3.

2.3.Deze maatregel is van toepassing van zaterdag 22 augustus 2015 van 14.00 uur tot zondag 23 augustus 2015 tot 02.00 uur.

 

Artikel 3 - Openbare Orde

3.1. De opstelling van de kramen en tenten dient op zodanige wijze te gebeuren dat er altijd een vrije doorgang van minimum vier meter gevrijwaard blijft voor de hulpdiensten.

3.2.De organisator dient zelf in te staan voor het plaatsen en het verwijderen van de nadar en bijhorende verkeersborden op en van de openbare weg bij het begin en het einde van het evenement.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

 

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de voorzitter,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken