Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / 20160930 Kaaifeesten

20160930 Kaaifeesten

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 27 september 2016

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

VVrije tijd – evenementen - tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Kaaifeesten van vrijdag 30 september 2016 tot en met maandag 3 oktober 2016 - vervanging besluit 20 september 2016.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 130bis;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 dd. 3 april 2009;

 

Overwegende dat de Kaaifeesten plaatsvinden van vrijdag 30 september 2016  tot en met maandag 3 oktober 2016;

Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 2 september 2016;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de Kaaifeesten die plaatsvinden van vrijdag 30 september 2016 tot en met maandag 3 oktober 2016:

 

Artikel 1 - Parkeerregeling

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Gebroeders van de Woestyneplein (plein)
 • Gebroeders Van de Woestyneplein, van huisnummer 1 tot en met huisnummer 15
 • Zuidmoerstraat, van huisnummer 104 tot aan huisnummer 106.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin,- herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3. Deze maatregel is van toepassing van maandag 26 september 2016 van 7.00 uur tot dinsdag 4 oktober 2016 om 17.00 uur.

 

Artikel 2 – Omleiding

Dullaert open

2.1. De toegang tot de volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:

 • Gebroeders van de Woestyneplein (plein)
 • Gebroeders van de Woestyneplein, vanaf huisnummer 1 tot en met huisnummer 12.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersboden van het type C3.

2.3. Er wordt een voorrangsregeling ingevoerd op het Gebroeders van de Woestyneplein, vanaf huisnummer 12A tot en met huisnummer 15, in de richting van de Dullaert.

2.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type B19 en B21.

2.5. Deze maatregel is van toepassing van maandag 26 september 2016 van 13.00 uur tot dinsdag 4 oktober 2016 om 17.00 uur.

Dullaert afgesloten

2.6. De toegang is verboden voor alle motorvoertuigen op het Gebroeders van de Woestyneplein, vanaf huisnummer 12A tot en met huisnummer 15.

2.7. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 en C31.

2.8. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen, “uitgezonderd plaatselijk verkeer”:

 • Zuidmoerstraat, tussen de Euerardstraat en het Gebroeders van de Woestyneplein
 • Dullaert.

2.9. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 + “uitgezonderd plaatselijk verkeer”, C31 + “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en F45.

2.10. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het plaatselijk verkeer vanaf het kruispunt Zuidmoerstraat/Euerardstraat - Euerardstraat - Hendrik Consciencestraat - Dullaert en omgekeerd.

2.11. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.

2.12. Deze maatregel is van toepassing op:

 • vrijdag 30 september 2016 van 17.30 uur tot 24.00 uur
 • zaterdag 1 oktober 2016 van 14.00 uur tot 24.00 uur
 • zondag 2 oktober 2016 van 17.30 uur tot 24.00 uur.

2.13. Deze maatregel mag tijdens de opbouw voor de aanlevering van materialen voor het evenement van maandag 26 september 2016 tot vrijdag 30 september 2016 na voorafgaandelijk contact met de lokale politie (officier gerechtelijke politie – 09/376 46 46) toegepast worden met uitzondering van volgende tijdsvorken:

 • tussen 7.30 uur en 8.30 uur (instroom leerlingen Dullaert)
 • tussen 12.00 uur en 13.30 uur (in/uitstroom leerlingen Dullaert)
 • tussen 15.30 uur en 16.30 uur (uitstroom leerlingen Dullaert).

 

Artikel 3 - Openbare orde

3.1. Tijdens de kindernamiddag op zaterdag 1 oktober 2016 dienen voldoende nadars te worden geplaatst rond de kermisattracties om de veiligheid van de bezoekers te garanderen aangezien de Zuidmoerstraat open blijft.

3.2. De opstelling van de attracties en tenten gebeurt op zodanige wijze dat er altijd een doorgang van minimum VIER meter gevrijwaard blijft op het Gebroeders van de Woestyneplein, vanaf huisnummer 1 tot en met huisnummer 15.

3.3. De nadars die geplaatst worden op de openbare weg dienen voorzien te zijn van voldoende verlichtingsmiddelen.

 

In het kader van de risicoanalyse moet de organisator een veiligheidsplan opmaken en indienen en moet dit voldoen aan de voorwaarden die hernomen zijn in de omzendbrief - Veiligheid festivals en grote evenementen met grote volkstoeloop - dreigingsniveau 3.

 

3.4. Verkeersmaatregelen

zie punten 1. Parkeerregeling en 2. Omleiding.

 

3.5. Festivalzone en bewakingsopdrachten

3.5.1. De festivalzone “Gebroeders Van de Woestyneplein” begrensd door de Zuidmoerstraat, het Gebroeders Van de Woestyneplein en Dullaert wordt op:

 • vrijdag 30 september 2016 van 18.00 uur tot zaterdag 1 oktober 2016 om 2.00 uur
 • zaterdag 1 oktober 2016 van 13.00 uur tot zondag 2 oktober 2016 tot 2.00 uur
 • zondag 2 oktober 2016 van 8.00 uur tot maandag 3 oktober 2016 tot 2.00 uur
 • maandag 3 oktober 2016 van 13.00 uur tot maandag 3 oktober 2016 om 23.00 uur

de zone waarin bewakingsopdrachten kunnen worden uitgeoefend in de zin van artikel 11 van de wet van 10 april 1990. Deze zone zal afgebakend worden door middel van herrashekkens. Voorafgaand aan het festival zal een grondige sweep van het terrein gebeuren door de lokale politie alvorens dit wordt opengesteld voor het publiek.

3.5.2. Het staat de organisator vrij om te werken met vrijwilligers en/of met een vergunde bewakingsonderneming mits te voldoen aan artikel 1 § 1, 5° lid van de wet van 10 april 1990 op de bewaking.

3.5.3. Alle personen die in dit kader worden ingezet moeten elke strafbare handeling die door hen werd vastgesteld onmiddellijk aan de politiediensten doorgeven.

3.5.4. De oppervlakkige controles van personen morgen slechts, mits uitdrukkelijke toestemming van de burgemeester, worden uitgeoefend onder de omstandigheden van artikel 8 § 3 van de bewakingswet.

3.5.5. Iedereen die met een bewakingsopdracht belast is, moet duidelijk herkenbaar zijn en een herkenningsteken dragen waarop duidelijk kun naam en dienst waarvoor ze werken staat vermeld, conform artikel 8 § 3 van de bewakingswet.

3.5.6. Elke festivalganger kan worden onderworpen aan een bagagecontrole en dit op eenvoudige vraag van de vergunde bewakingsonderneming of politie. Wie deze bagagecontrole weigert krijgt geen toegang tot de afgebakende festivalzone.

3.5.7. De bezoekers aan het festival zijn gebonden aan het festivalreglement. De organisator van het evenement behoudt het recht om eenieder ten allen tijde de toegang tot het terrein te ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat. Het festivalreglement zal duidelijk geafficheerd worden aan de ingang van de festivalzone en vooraf beschikbaar zijn op de officiële facebookpagina van het evenement.

3.5.8. Het maximum aantal toegelaten personen tot het evenement wordt vastgelegd op 1.500 personen gelet op de netto beschikbare oppervlakte.

 

3.6. Organisator

3.6.1. Het moet steeds duidelijk zijn en op papier vastliggen wie de organisator is. Zijn verplichtingen en verantwoordelijkheden dienen schriftelijk vastgelegd te worden.

3.6.2.De organisator voorziet in voldoende veiligheidspersoneel en dit met een minimum van 10 personen. Indien de organisator vrijwilligers inzet voor bewakingsopdrachten dient hij te voldoen aan de richtlijnen die opgenomen werden in de rondzendbrief SPV05 betreffende de bewaking in het uitgangsleven. Hiervoor dient hij de bijlage 1 - aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten - in te vullen en over te maken aan de lokale politie, 14 dagen voor de aanvang van elk evenement.

Alcoholverbruik door het veiligheidspersoneel tijdens het evenement is verboden.

3.6.3. Het voorhanden hebben van alle vereiste verzekeringen en vergunningen door de organisator.

 

3.7. Bestuurlijke maatregelen

3.7.1 Gelet op de omzendbrief - Veiligheid festivals en grote evenementen met grote volkstoeloop - dreigingsniveau 3 moeten volgende maatregelen genomen worden:

 • het verbod op het schenken van dranken in glazen recipiënten
 • het verbod op sterke dranken
 • het verbod op het meebrengen van eigen dranken
 • controle van ALLE rugzakken en grote tassen + labelen
 • geen gebruik van vuurwerk toegestaan.

3.7.2. Het veiligheidspersoneel houdt in het bijzonder toezicht op bovenstaande bestuurlijke maatregelen die van toepassing zijn in de afgebakende festivalzone.

3.7.3. Het gebruik van glas binnen de ‘festivalzone - Gebroeders Van De Woestijneplein’ wordt toegestaan tijdens de festiviteiten op zaterdag 1 oktober 2016, zondag 2 oktober 2016 en maandag 3 oktober 2016. Er zal toezicht uitgevoerd worden door de organisatie opdat er geen glazen recipiënten meegenomen worden buiten de ‘festivalzone’

 

3.8. Geluid

3.8.1 De organisator van de Kaaifeesten is verplicht de bepalingen na te leven van het KB van 24 februari 1977 houdende vaststelling van de geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen, behoudens de afwijkende geluidsnormen toegestaan door het college van burgemeester en schepenen in uitvoering van artikel 6.7.2. en artikel 6.7.3. van de Vlaamse milieureglementering VLAREM II..

3.8.2 Al naargelang de toegestane maximumnorm dient de organisatie bijkomende maatregelen te nemen die wettelijk bepaald worden.

3.8.3 De politie is ten allen tijde gemachtigd om het geluidsniveau te laten aanpassen mocht dit noodzakelijk worden geacht.

 

3.9. Ambulante handel

3.9.1. Op volgende tijdstippen:

 • vrijdag 30 september 2016 van 18.00 uur tot zaterdag 1 oktober 2016 om 2.00 uur
 • zaterdag 1 oktober 2016 van 13.00 uur tot zondag 2 oktober 2016 tot 2.00 uur
 • zondag 2 oktober 2016 van 8.00 uur tot maandag 3 oktober 2016 tot 2.00 uur
 • maandag 3 oktober 2016 van 13.00 uur tot maandag 3 oktober 2016 om 23.00 uur

is het op het grondgebied van Eeklo verboden om een vaste standplaats voor het uitoefenen van leurhandel of enige andere handelsactiviteit op de openbare weg, openbare plaats of openbaar domein in te nemen zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van het college van burgemeester en schepenen in een straal van 500 meter rond de festivalzone.

Dit verbod is niet van toepassing op vaste handelaars die hun gewone handelsactiviteiten uitoefenen binnen hun normale handels- of verkooppunten.

3.9.2. Op volgende tijdstippen:

 • vrijdag 30 september 2016 van 18.00 uur tot zaterdag 1 oktober 2016 om 2.00 uur
 • zaterdag 1 oktober 2016 van 13.00 uur tot zondag 2 oktober 2016 tot 2.00 uur
 • zondag 2 oktober 2016 van 8.00 uur tot maandag 3 oktober 2016 tot 2.00 uur
 • maandag 3 oktober 2016 van 13.00 uur tot maandag 3 oktober 2016 om 23.00 uur

is het verboden om op de openbare weg, openbare plaats of openbaar domein geschriften, prenten, aankondigingen, drukwerken of voorwerpen uit te delen of te verkopen, te koop te stellen, te verspreiden of aan te plakken zonder voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen in een straal van 500 meter rond de festivalzone.

 

3.10. Algemeenheden

3.10.1. De organisator van de Kaaifeesten zal zelf instaan om geldige toegangskaarten te voorzien voor de artiesten en medewerkers die met hun voertuig de festivalzone (zie punt 3.5.1.) dienen binnen te komen. Een voorbeeld hiervan dient aanwezig te zijn op het commissariaat vóór de aanvang van het evenement.

3.10.2. De opstelling van de feesttent en herashekkens zal op zodanige wijze gebeuren dat er altijd een vrije doorgang van VIER meter is voorzien voor de hulpdiensten in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Zuidmoerstraat
 • Gebroeders Van de Woestyneplein
 • Dullaert.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

 

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de voorzitter,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)


Zoeken