Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / 20161127 Meewind

20161127 Meewind

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 8 november 2016

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D' HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike Van Grembergen, secretaris.

 

-----

 

Vrije tijd – evenementen - tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement “Meewind” op zondag 27 november 2016.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat het evenement “Meewind” plaatsvind te Eeklo op zondag 27 november 2016;

Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeer- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 20 oktober 2016;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het evenement “Meewind” op zondag 27 november 2016:

 

Artikel 1 - Parkeerregeling

1.1. Er wordt een tijdelijke parking ingericht voor houders van een gemeentelijke parkeerkaart in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • Pastoor De Nevestraat: DRIE parkeerplaatsen ter hoogte van huisnummer 8
  • Pastoor De Nevestraat: ZEVEN parkeerplaatsen ter hoogte van de Kunstacademie (rechts)
  • Pastoor De Nevestraat: VIJF parkeerplaatsen ter hoogte van de Kunstacademie (links).

1.2. Deze maatregel is van toepassing op zondag 27 november 2016 van 9.00 uur tot 22.00 uur.

1.3. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E9A voorzien van een blauw onderbord “Kaarthouders” en voorzien van een blauw onderbord waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.4. De bezoekers die gebruik wensen te maken van deze parkeerplaatsen dienen een aanvraag in te vullen om een gemeentelijke parkeerkaart te bekomen.

 

Artikel 2 – Openbare orde

In het kader van de risicoanalyse moet de organisator een veiligheidsplan opmaken en indienen en moet dit voldoen aan de voorwaarden die hernomen zijn in de omzendbrief - Veiligheid festivals en grote evenementen met grote volkstoeloop - dreigingsniveau 3.

 

2.1. Verkeersmaatregelen

zie punten 1. Parkeerregeling.

 

2.2. Evenementenzone en bewakingsopdrachten

2.2.1. De evenementenzone “Het Herbakkersplein” begrensd door de Boelare en de P. De Nevestraat en CC De Herbakker wordt op zondag 27 november 2016 van 9.00 uur tot 22.00 uur de zone waarin bewakingsopdrachten kunnen worden uitgeoefend in de zin van artikel 11 van de wet van 10 april 1990. Voorafgaand aan het festival zal een grondige sweep van het gebouw gebeuren door de verantwoordelijken van CC De Herbakker alvorens dit wordt opengesteld voor het publiek.

2.2.2. Het staat de organisator vrij om te werken met vrijwilligers en/of met een vergunde bewakingsonderneming mits te voldoen aan artikel 1 § 1, 5° lid van de wet van 10 april 1990 op de bewaking.

2.2.3. Alle personen die in dit kader worden ingezet moeten elke strafbare handeling die door hen werd vastgesteld onmiddellijk aan de politiediensten doorgeven.

2.2.4. De oppervlakkige controles van personen morgen slechts, mits uitdrukkelijke toestemming van de burgemeester, worden uitgeoefend onder de omstandigheden van artikel 8 § 3 van de bewakingswet.

2.2.5. Iedereen die met een bewakingsopdracht belast is, moet duidelijk herkenbaar zijn en een herkenningsteken dragen waarop duidelijk hun naam en dienst waarvoor ze werken staat vermeld, conform artikel 8 § 3 van de bewakingswet.

2.2.6. Elke bezoeker kan worden onderworpen aan een bagagecontrole en dit op eenvoudige vraag van de vergunde bewakingsonderneming of politie. Wie deze bagagecontrole weigert krijgt geen toegang tot CC De Herbakker.

2.2.7. De bezoekers aan het evenement zijn gebonden aan het intern reglement. De organisator van het evenement behoudt het recht om eenieder ten allen tijde de toegang tot het CC De Herbakker te ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat. Het intern reglement zal duidelijk geafficheerd worden aan de ingang van CC De Herbakker en vooraf beschikbaar zijn op de officiële facebookpagina van CC De Herbakker.

2.2.8. Het maximum aantal toegelaten personen tot het evenement wordt vastgelegd op 400 personen gelet op de netto beschikbare oppervlakte.

 

2.3. Organisator

2.3.1. Het moet steeds duidelijk zijn en op papier vastliggen wie de organisator is. Zijn verplichtingen en verantwoordelijkheden dienen schriftelijk vastgelegd te worden.

2.3.2. De organisator voorziet in voldoende veiligheidspersoneel en dit met een minimum van 4 personen. Indien de organisator vrijwilligers inzet voor bewakingsopdrachten dient hij te voldoen aan de richtlijnen die opgenomen werden in de rondzendbrief SPV05 betreffende de bewaking in het uitgangsleven. Hiervoor dient hij de bijlage 1 - aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten - in te vullen en over te maken aan de lokale politie, 14 dagen voor de aanvang van dit evenement.

2.3.3. Alcoholverbruik door het veiligheidspersoneel tijdens het evenement is verboden.

2.3.4. Het voorhanden hebben van alle vereiste verzekeringen en vergunningen door de organisator.

 

2.4. Bestuurlijke maatregelen

2.4.1. Gelet op de omzendbrief - Veiligheid festivals en grote evenementen met grote volkstoeloop - dreigingsniveau 3 moeten volgende maatregelen genomen worden:

  • Verscherpte controle aan de ingang van CC De Herbakker
  • Controle van verdachte rugzakken en grote tassen + labelen.

2.4.2. Het veiligheidspersoneel houdt in het bijzonder toezicht op bovenstaande bestuurlijke maatregelen die van toepassing zijn in de evenementenzone.

 

2.5. Ambulante handel

2.5.1. Op zondag 27 november 2016 van 9.00 tot 22.00 uur is het op het grondgebied van Eeklo verboden om een vaste standplaats voor het uitoefenen van leurhandel of enige andere handelsactiviteit op de openbare weg, openbare plaats of openbaar domein in te nemen zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van het college van burgemeester en schepenen in een straal van 500 meter rond de evenementenzone.

Dit verbod is niet van toepassing op vaste handelaars die hun gewone handelsactiviteiten uitoefenen binnen hun normale handels- of verkooppunten.

2.5.2. Op zondag 27 november 2016 van 9.00 tot 22.00 uur is het verboden om op de openbare weg, openbare plaats of openbaar domein geschriften, prenten, aankondigingen, drukwerken of voorwerpen uit te delen of te verkopen, te koop te stellen, te verspreiden of aan te plakken zonder voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen in een straal van 500 meter rond de evenementenzone.

 

Artikel 3

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college, 

 

De stadssecretaris,

 De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN

 get. Koen LOETE

 

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de voorzitter,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)


Zoeken