Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de artiestennamiddag en BBQ op zondag 14 augustus 2016. Besluit van de burgemeester

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de artiestennamiddag en BBQ op zondag 14 augustus 2016. Besluit van de burgemeester

De wd. burgemeester

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 dd. 3 april 2009;

 

Overwegende dat er een artiestennamiddag en BBQ georganiseerd wordt op het Gebroeders van de Woestijneplein in Eeklo op zondag 14 augustus 2016;

Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 3 augustus 2016;

 

Overwegende dat de eerstvolgende zitting van het college van burgemeester en schepen pas doorgaat op 16 augustus 2016;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de artiestennamiddag en BBQ op het Gebroeders van de Woestijnplein op zondag 14 augustus 2016:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Gebroeders van de Woestijneplein (plein)
 • Gebroeders van de Woestijneplein, vanaf huisnummer 1 tot en met nummer 15.

1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3, voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3 Het parkeren in de Dullaert, vanaf huisnummer 1 tot aan huisnummer 5, is voorbehouden voor voertuigen waarop op de binnenkant van de voorruit de gemeentelijke parkeerkaart is aangebracht.

1.4 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden E9a met onderbord ‘PARKEERKAART’, voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.5 Deze maatregelen zijn van toepassing op zondag 14 augustus 2016 van 13.00 uur tot maandag 15 augustus 2016 tot 00.00 uur.

 

Artikel 2 – Omleiding

2.1 De toegang tot de volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:

 • Gebroeders van de Woestijneplein (plein)
 • Gebroeders van de Woestijneplein, vanaf huisnummer 1 tot en met huisnummer 15.

2.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 en C31.

2.3 Deze maatregel is van toepassing op zondag 14 augustus 2016 van 13.00 uur tot maandag 15 augustus 2016 tot 00.00 uur.

2.4 De toegang tot de volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen, ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’:

 • Zuidmoerstraat, tussen de Euerardstraat en het Gebroeders van de Woestijneplein
 • Dullaert.

2.5 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 + ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en F45.

2.6 Er wordt een omleiding georganiseerd voor het plaatselijk verkeer vanaf het kruispunt Zuidmoerstraat/Euerardstraat - Euerardstraat - Hendrik Consciencestraat - Dullaert en omgekeerd.

2.7 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.

2.8 Deze maatregel is van toepassing op zondag 14 augustus 2016 van 13.00 uur tot maandag 15 augustus 2016 tot 00.00 uur.

 

Artikel 3

3.1 De opstelling van de kramen, podia en wagens gebeurt op zodanige wijze dat er altijd een doorgang van minimum vier meter gevrijwaard blijft in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Gebroeders van de Woestijneplein, vanaf huisnummer 1 tot en met huisnummer 15
 • Dullaert.

3.2 De nadars die geplaatst worden op de openbare weg dienen voorzien te zijn van voldoende verlichtingsmiddelen.

3.3 Gelet op de kleinschaligheid van het evenement en rekening houdend met de omzendbrief - Veiligheid festivals en grote evenementen met grote volkstoeloop - dreigingsniveau 3, dient de organisator rekening te houden met volgende punten:

3.3.1 De festivalzone omvat het Gebroeders van de Woestijneplein en de weg Gebroeders van de Woestijneplein vanaf het huisnummer 1 tot en met huisnummer 15. De festivalzone wordt begrensd door de Zuidmoerstraat en de Dullaert. Deze zone zal afgebakend worden door middel van nadarhekkens en er worden toegangen voorzien langs de zijde met de Zuidmoerstraat en de Dullaert.

3.3.2 Het staat de organisator vrij om te werken met vrijwilligers en/of met een vergunde bewakingsonderneming mits te voldoen aan artikel 1 §1, 5e lid van de wet van 10 april 1990 op de bewaking.

3.3.3 Alle personen die in dit kader worden ingezet moeten elke strafbare handeling die door hen werd vastgesteld onmiddellijk aan de politiediensten doorgeven.

3.3.4 De oppervlakkige controles van personen mogen slechts, mits uitdrukkelijke toestemming van de burgemeester, worden uitgeoefend onder de omstandigheden van artikel 8 §3 van de bewakingswet.

3.3.5 Iedereen die met een bewakingsopdracht belast is moet duidelijk herkenbaar zijn en een herkenningsteken dragen waarop duidelijk hun naam en dienst waarvoor ze werken staat vermeld, conform artikel 8 §3 van de bewakingswet.

3.3.6 Elke festivalganger kan worden onderworpen aan een bagagecontrole en dit op eenvoudige vraag van de vergunde bewakingsonderneming of politie. Wie deze bagagecontrole weigert krijgt geen toegang tot de afgebakende festivalzone.

3.3.7 De bezoekers aan het festival zijn gebonden aan het festivalreglement. De organisator van het evenement behoudt het recht om eenieder te allen tijde de toegang tot het terrein te ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat. Het festivalreglement zal duidelijk geafficheerd worden aan de ingang van de festivalzone en vooraf beschikbaar zijn op de officiële facebookpagina van het evenement.

3.3.8 Het moet steeds duidelijk zijn en op papier vastliggen wie de organisator is. Zijn verplichtingen en verantwoordelijkheden dienen schriftelijk vastgelegd te worden.

3.3.9 De organisator voorziet in voldoende veiligheidspersoneel en dit met een minimum van 5 personen. Indien de organisator vrijwilligers inzet voor bewakingsopdrachten dient hij te voldoen aan de richtlijnen die opgenomen werden in de rondzendbrief SPV05 betreffende de bewaking in het uitgangsleven. Hiervoor dient hij de bijlage 1 - aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten - in te vullen en over te maken aan de lokale politie, 5 dagen voor de aanvang van het evenement. Alcoholverbuik door het veiligheidspersoneel tijdens het evenement is verboden.

3.3.10 Het voorhanden hebben van alle vereiste verzekeringen en vergunningen door de organisator.

3.3.11 Volgende punten dienen in het festivalreglement te worden opgenomen:

 • het verbod op het schenken van dranken in glazen recipiënten
 • het verbod op sterke dranken
 • het verbod op het meebrengen van eigen dranken
 • controle van ALLE rugzakken en grote tassen.

3.3.12 Het veiligheidspersoneel houdt in het bijzonder toezicht op bovenstaande bestuurlijke maatregelen die van toepassing zijn in de afgebakende festivalzone.

3.3.13 Overeenkomstig artikel 269 van het algemeen politiereglement moet er vooraf een schriftelijke toelating bekomen worden van het college van burgemeester en schepenen voor het maken van muziek, al dan niet elektronisch versterkt, naar aanleiding van eender welk evenement in open lucht of langs openbare wegen, met daarbij de gewenste maximumnorm.

3.3.14 Al naargelang de toegestane maximumnorm dient de organisatie bijkomende maatregelen te nemen die wettelijk bepaald worden.

3.3.15 De politie is te allen tijde gemachtigd om het geluidsniveau te laten aanpassen mocht dit noodzakelijk worden geacht.

3.3.16 De organisator zal zelf instaan om geldige toegangskaarten te voorzien voor de artiesten en medewerkers die met hun voertuig de site dienen binnen te komen. Een voorbeeld hiervan dient aanwezig te zijn op het commissariaat voor de aanvang van het evenement.

 

Artikel 4

Dit besluit wordt, ter bekrachtiging, voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen op 16 augustus 2016.

 

Eeklo, 5 augustus 2016

 

Meike Van Grembergen Voor de burgemeester (art. 183 GD)

stadssecretaris Freddy Depuydt, eerste schepen

 


Zoeken