Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de live-uitzendingen van het EK voetbal 2016

tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de live-uitzendingen van het EK voetbal 2016

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 10 mei 2016

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT Christophe DE WAELE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de live-uitzendingen van het EK voetbal 2016.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 130bis;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 dd. 3 april 2009;

 

Overwegende dat het EK voetbal 2016 live wordt uitgezonden te Eeklo op het Herbakkersplein;

 

Gelet op de beslissing van het schepencollege dd. 2 februari 2016 om slechts op één locatie het evenement te laten doorgaan;

Gelet op de besprekingen in de evenementencel dd. 9 maart en 14 april 2016;

Gelet op de vergadering dd. 22 maart 2016 met de organisator en de Politiezone Meetjesland Centrum;

 

Overwegende dat hiervoor de nodige maatregelen dienen worden ingevoerd;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 3 mei 2016;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de live-uitzendingen van het EK voetbal 2016 op groot scherm op het Herbakkersplein:

 

Artikel 1 - Toestand

De wedstrijden die men wenst te vertonen vinden plaats op volgende data:

 • maandag 13 juni 2016 om 21.00 uur: België-Italië
 • zaterdag 18 juni 2016 om 15.00 uur: België-Ierland
 • woensdag 22 juni 2016 om 21.00 uur: Zweden-België
 • zondag 10 juli 2016 om 21.00 uur: finale.

Bijkomend zal er een 1/8 finale, ¼ finale en ½ finale uitgezonden worden indien België zich hiervoor plaatst. Deze data zullen pas duidelijk worden na afloop van de voorronde. De volgende mogelijkheden kunnen zich voordoen:

1/8 finale:

 • zaterdag 25 juni 2016 om 21.00 uur
 • zondag 26 juni 2016 om 15.00 uur of 21.00 uur

¼ finale:

 • donderdag 30 juni 2016 om 21.00 uur
 • vrijdag 1 juli 2016 om 21.00 uur
 • zaterdag 2 juli 2016 om 21.00 uur

½ finale:

 • woensdag 6 juli 2016 om 21.00 uur
 • donderdag 7 juli 2016 om 21.00 uur.

 

Artikel 2 - Wetgevend kader

2.1 De omzendbrief OOP42 van 8 april 2014 (WK 2014) geldt nog steeds als basisnota en wordt uitgebreid met enkele specifieke aandachtspunten over terroristische dreiging. Omzendbrief OOP42 bis wordt nog ingewacht.

2.2 Stewards zoals voorzien in de voetbalwet van 21 december 1998 kunnen NIET ingezet worden.

2.3 Alle installaties dienen te beschikken over de nodige geldige attesten indien dit wettelijk of reglementair voorzien is. Een voorafgaandelijke controle hiervan zal uitgevoerd worden door de lokale overheid.

2.4 Er dient voorafgaandelijk toestemming gevraagd te worden aan VRT om beelden te mogen gebruiken. Het gebruik van gedeponeerde merken en logo’s bij de aankondiging van het evenement is eveneens niet toegelaten zonder toestemming.

 

Artikel 3 - Parkeerverbod

3.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan, “uitgezonderd hulpdiensten”:

 • Pastoor De Nevestraat, de zeven parkeerplaatsen ter hoogte van de kunstacademie
 • Herbakkersplein, de parkeerplaatsen gelegen langsheen de academie.

3.2 Deze maatregel is van toepassing op:

 • maandag 13 juni 2016 van 19.30 uur tot 23.00 uur
 • zaterdag 18 juni 2016 van 13.30 uur tot 23.00 uur
 • woensdag 22 juni 2016 van 19.30 uur tot 23.00 uur
 • zondag 10 juli 2016 van 19.30 uur tot 23.00 uur
 • indien België zich plaatst voor de 1/8 finale, ¼ finale en ½ finale is deze maatregel van toepassing vanaf 1.30 uur vóór aanvang van de wedstrijd tot 00.00 uur.

3.3 Deze maatregelen worden kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

 

Artikel 4 - Omleiding

4.1 De toegang tot het Herbakkersplein, de parkeerplaatsen gelegen langsheen de academie, is verboden voor alle verkeer, “uitgezonderd hulpdiensten en plaatselijk verkeer”.

4.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 en C3 + onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”.

4.3. Deze maatregel is van toepassing op:

 • maandag 13 juni 2016 van 19.30 uur tot 23.00 uur
 • zaterdag 18 juni 2016 van 13.30 uur tot 23.00 uur
 • woensdag 22 juni 2016 van 19.30 uur tot 23.00 uur
 • zondag 10 juli 2016 van 19.30 uur tot 23.00 uur
 • indien België zich plaatst voor de 1/8 finale, ¼ finale en ½ finale is deze maatregel van toepassing vanaf 1.30 uur vóór aanvang van de wedstrijd tot 00.00 uur.

 

Artikel 5 - Openbare Orde

Op basis van de risicoanalyse worden volgende maatregelen genomen in het kader van dit evenement:

 

5.1 Verkeersmaatregelen

Zie artikel 3 - Parkeerverbod en artikel 4 - Omleiding.

 

5.2 Organisator

5.2.1.Het moet steeds duidelijk zijn en op papier vastliggen wie de organisator is. Zijn verplichtingen en verantwoordelijkheden dienen schriftelijk vastgelegd te worden. De organisator moet een veiligheidsplan opstellen waarbij de commerciële overwegingen nooit de bovenhand kunnen halen op veiligheid.

5.2.2.De organisator moet voorzien in voldoende veiligheidspersoneel en dit met een minimum van 10 personen. Hierbij moet hij gebruik maken van een erkende bewakingsfirma of van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsopdrachten. Indien de organisator vrijwilligers inzet voor bewakingsopdrachten dient hij te voldoen aan de richtlijnen die opgenomen werden in de rondzendbrief SPV05 betreffende de bewaking in het uitgangsleven. Hiervoor dient hij de bijlage 1 - aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten in te vullen en over te maken aan de lokale politie, 14 dagen voor de aanvang van elke wedstrijd.

5.2.3.Het veiligheidspersoneel houdt in het bijzonder toezicht op de bestuurlijke maatregelen die van toepassing zullen zijn in de evenementenzone die het Herbakkersplein en het Van Hoorebekeplein omvat.

5.2.4.Alcoholverbruik door de stewards tijdens het evenement is verboden.

5.2.5.De organisator voorziet voldoende sanitaire installaties voor mannen, vrouwen en personen met een beperking.

5.2.6.Het voorhanden hebben van alle vereiste verzekeringen en vergunningen door de organisator.

 

5.3 Bestuurlijke maatregelen

5.3.1.Gelet op de omzendbrief OOP41 betreffende het genegotieerd beheer van de openbare ruimte, zijn volgende maatregelen van toepassing:

 • het verbod van dranken in glazen recipiënten
 • het verbod van sterke dranken
 • het verbod op het meebrengen van eigen dranken
 • het verbod op het meebrengen van rugzakken en grote tassen
 • het bezit en gebruik van pyrotechnische middelen, vuurwerk en rookbommen is verboden.

5.3.2.Bovenstaande verboden die nog niet sanctioneerbaar zouden zijn door het algemeen politiereglement zullen voorwerp uitmaken van een specifiek GAS-reglement.

 

5.4 Algemene veiligheid

5.4.1.Voorafgaandelijk zal een grondige sweep van het terrein gebeuren door de lokale politie alvorens dit wordt opengesteld voor het publiek.

5.4.2.Een dossier voor de inzet van camerabewaking is door het politiecollege verstuurd naar de gemeenteraad van de stad Eeklo.

5.4.3.Gelet op de multidisciplinaire aanpak voor een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid zal er door de veiligheidscel van de stad Eeklo een BNIP opgesteld worden.

5.4.4.Het maximaal aantal toegelaten personen tot het evenement wordt vastgelegd op 3.000 personen gelet op de netto beschikbare oppervlakte.

5.4.5.De openings- en sluitingstijden van het evenement worden vastgelegd op 1 uur voor de aanvang van de wedstrijd en ½ uur na afloop van de wedstrijd, met een afwijking op zaterdag 18 juni 2016 zijnde een ½ uur na afloop van het optreden van Ace & The Jokers.

5.4.6.Het voorzien van een duidelijke afbakening van het terrein waar het evenement zal plaatsvinden om een toegangscontrole mogelijk te maken met specificatie wie hiervoor zal instaan.

5.4.7.De organisator voorziet in de aanwezigheid van een erkende medische hulppost.

 

5.5 Communicatie

5.5.1.Een verantwoordelijke van de stad Eeklo of van de organisatie dient aangeduid te worden om de communicatie via sociale media (Twitter en Facebook) op zich te nemen met de deelnemers voor en tijdens het evenement. De naam van deze verantwoordelijke dient voor de aanvang van elke wedstrijd medegedeeld te worden aan de CP Ops.

 

5.6 Inzet politie

5.6.1.Er wordt een extra inzet voorzien van zes politieambtenaren per avond.

5.6.2.Een CP Ops wordt opgericht in de Stedelijke Kunstacademie derwijze, dat er een goed zicht is op de plaats van het evenement en er een afgeschermde zone kan gecreëerd worden voor de regie van de camera’s.

 

Artikel 6

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

 

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken