Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van Helden in het Park op donderdag 28 juli, 4, 11 en 18 augustus 2016

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van Helden in het Park op donderdag 28 juli, 4, 11 en 18 augustus 2016

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 19 juli 2016

 

AANWEZIG :

Freddy DEPUYDT, eerste schepen-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van Helden in het Park op donderdag 28 juli, 4, 11 en 18 augustus 2016.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 dd. 3 april 2009;

 

Overwegende dat Helden in het Park plaatsvindt in het Heldenpark op donderdag 28 juli, 4, 11 en 18 augustus 2016;

Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 5 juli 2016;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van Helden in het Park op donderdag 28 juli, 4, 11 en 18 augustus 2016:

 

Artikel 1 - Parkeerregeling

1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan in het Heldenpark.

1.2 Deze maatregelen worden kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3 Deze maatregel is van toepassing op woensdag 27 juli 2016 van 15.30 uur tot 17.00 uur.

1.4 Het parkeren in het Heldenpark is voorbehouden voor voertuigen waarop op de binnenkant van de voorruit de gemeentelijke parkeerkaart is aangebracht.

1.5 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E9a met onderbord ‘PARKEERKAART’, voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.6 Deze maatregel is van toepassing op

 • donderdag 28 juli 2016 van 14.00 uur tot vrijdag 29 juli 2016 tot 02.00 uur
 • donderdag 4 augustus 2016 van 14.00 uur tot vrijdag 5 augustus 2016 tot 02.00 uur
 • donderdag 11 augustus 2016 van 14.00 uur tot vrijdag 12 augustus 2016 tot 02.00 uur
 • donderdag 18 augustus 2016 van 14.00 uur tot vrijdag 19 augustus 2016 tot 02.00 uur.

1.7 Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Sportlaan, tussen de Burgemeester Lionel Van Dammelaan en de Oostveldstraat (pare huisnummers)
 • Kottemstraat (pare huisnummers)
 • Lekestraat, tussen de Zwembadstraat en de Kottemstraat (onpare huisnummers)
 • Oostveldstraat 162, oprit zwembad (uitgezonderd hulpdiensten).

1.8 Deze maatregelen worden kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.9 Het parkeren in de Kottemstraat (onpare huisnummers) is voorbehouden voor voertuigen waarop op de binnenkant van de voorruit de gemeentelijke parkeerkaart is aangebracht.

1.10 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E9a met onderbord ‘PARKEERKAART’, voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.11 Er wordt een mindervalidenparking georganiseerd in de Kottemstraat, vijf parkeerplaatsen vanaf het kruispunt met de Oostveldstraat.

1.12 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E9a met pictogram ‘personen met een handicap’.

1.13 Deze maatregelen zijn van toepassing op:

 • donderdag 28 juli 2016 van 19.00 uur tot vrijdag 29 juli 2016 tot 01.00 uur
 • donderdag 4 augustus 2016 van 19.00 uur tot vrijdag 5 augustus 2016 tot 01.00 uur
 • donderdag 11 augustus 2016 van 19.00 uur tot vrijdag 12 augustus 2016 tot 01.00 uur
 • donderdag 18 augustus 2016 van 19.00 uur tot vrijdag 19 augustus 2016 tot 01.00 uur.

 

Artikel 2 - Openbare Orde

In het kader van de risicoanalyse moet de organisator een veiligheidsplan opmaken en indienen en moet dit voldoen aan de voorwaarden die hernomen zijn in de omzendbrief - Veiligheid festivals en grote evenementen met grote volkstoeloop - dreigingsniveau 3.

 

2.1 Verkeersmaatregelen

zie punt 1. Parkeerregeling.

 

2.2 Festivalzone en bewakingsopdrachten

2.2.1 De festivalzone ‘Het Heldenpark’ begrensd door de Oostveldstraat, de Sportlaan, het scoutspad en het Zonnepark wordt op:

 • donderdag 28 juli 2016 van 17.00 uur tot vrijdag 29 juli 2016 tot 02.00 uur
 • donderdag 4 augustus 2016 van 17.00 uur tot vrijdag 5 augustus 2016 tot 02.00 uur
 • donderdag 11 augustus 2016 van 17.00 uur tot vrijdag 12 augustus 2016 tot 02.00 uur
 • donderdag 18 augustus 2016 van 17.00 uur tot vrijdag 19 augustus 2016 tot 02.00 uur

de zone waarin bewakingsopdrachten kunnen worden uitgeoefend in de zin van artikel 11 van de wet van 10 april 1990. Deze zone zal afgebakend worden door middel van herrashekkens. Voorafgaand aan het festival zal een grondige sweep van het terrein gebeuren door de lokale politie alvorens dit wordt opengesteld voor het publiek.

2.2.2 Het staat de organisator vrij om te werken met vrijwilligers en/of met een vergunde bewakingsonderneming mits te voldoen aan artikel 1 § 1, 5° lid van de wet van 10 april 1990 op de bewaking.

2.2.3 Alle personen die in dit kader worden ingezet moeten elke strafbare handeling die door hen werd vastgesteld onmiddellijk aan de politiediensten doorgeven.

2.2.4 De oppervlakkige controles van personen morgen slechts, mits uitdrukkelijke toestemming van de burgemeester, worden uitgeoefend onder de omstandigheden van artikel 8 § 3 van de bewakingswet.

2.2.5. Iedereen die met een bewakingsopdracht belast is, moet duidelijk herkenbaar zijn en een herkenningsteken dragen waarop duidelijk kun naam en dienst waarvoor ze werken staat vermeld, conform artikel 8 § 3 van de bewakingswet.

2.2.6 Elke festivalganger kan worden onderworpen aan een bagagecontrole en dit op eenvoudige vraag van de vergunde bewakingsonderneming of politie. Wie deze bagagecontrole weigert krijgt geen toegang tot de afgebakende festivalzone.

2.2.7 De bezoekers aan het festival zijn gebonden aan het festivalreglement. De organisator van het evenement behoudt het recht om eenieder ten allen tijde de toegang tot het terrein te ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat. Het festivalreglement zal duidelijk geafficheerd worden aan de ingang van de festivalzone en vooraf beschikbaar zijn op de officiële facebookpagina van het evenement.

2.2.8 Het maximum aantal toegelaten personen tot het evenement wordt vastgelegd op 3.000 personen gelet op de netto beschikbare oppervlakte.

 

2.3 Organisator

2.3.1 Het moet steeds duidelijk zijn en op papier vastliggen wie de organisator is. Zijn verplichtingen en verantwoordelijkheden dienen schriftelijk vastgelegd te worden.

2.3.2 De organisator voorziet in voldoende veiligheidspersoneel en dit met een minimum van 10 personen. Indien de organisator vrijwilligers inzet voor bewakingsopdrachten dient hij te voldoen aan de richtlijnen die opgenomen werden in de rondzendbrief SPV05 betreffende de bewaking in het uitgangsleven. Hiervoor dient hij de bijlage 1 - aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten - in te vullen en over te maken aan de lokale politie, 14 dagen voor de aanvang van elk evenement.

Alcoholverbruik door het veiligheidspersoneel tijdens het evenement is verboden.

2.3.3 Het voorhanden hebben van alle vereiste verzekeringen en vergunningen door de organisator.

 

2.4 Bestuurlijke maatregelen

2.4.1 Gelet op de omzendbrief - Veiligheid festivals en grote evenementen met grote volkstoeloop - dreigingsniveau 3 moeten volgende maatregelen genomen worden:

 • het verbod op het schenken van dranken in glazen recipiënten
 • het verbod op het meebrengen van eigen dranken
 • controle van rugzakken en grote tassen.

2.4.2 Het veiligheidspersoneel houdt in het bijzonder toezicht op bovenstaande bestuurlijke maatregelen die van toepassing zijn in de afgebakende festivalzone.

 

2.5 Geluid

2.5.1 Overeenkomst artikel 269 van het algemeen politiereglement moet er vooraf een schriftelijke toelating bekomen worden van het college van burgemeester en schepenen voor het maken van muziek, al dan niet elektronisch versterkt, naar aanleiding van eender welk evenement in open lucht of langs openbare wegen, met daarbij de gewenste maximumnorm.

2.5.2 Al naargelang de toegestane maximumnorm dient de organisatie bijkomende maatregelen te nemen die wettelijk bepaald worden.

2.5.3 De politie is ten allen tijde gemachtigd om het geluidsniveau te laten aanpassen mocht dit noodzakelijk worden geacht.

 

2.6 Ambulante handel

2.6.1 Op volgende tijdstippen:

 • donderdag 28 juli 2016 van 19.00 uur tot vrijdag 29 juli 2016 tot 02.00 uur
 • donderdag 4 augustus 2016 van 19.00 uur tot vrijdag 5 augustus 2016 tot 02.00 uur
 • donderdag 11 augustus 2016 van 19.00 uur tot vrijdag 12 augustus 2016 tot 02.00 uur
 • donderdag 18 augustus 2016 van 19.00 uur tot vrijdag 19 augustus 2016 tot 02.00 uur

is het op het grondgebied van Eeklo verboden om een vaste standplaats voor het uitoefenen van leurhandel of enige andere handelsactiviteit op de openbare weg, openbare plaats of openbaar domein in te nemen zonder voorafgaandelijke schriftelijke machtiging van het college van burgemeester en schepenen in een straal van 500 meter rond de festivalzone of op de parking aan de stedelijke sporthal.

Dit verbod is niet van toepassing op vaste handelaars die hun gewone handelsactiviteiten uitoefenen binnen hun normale handels- of verkooppunten.

2.6.2 Op volgende tijdstippen:

 • donderdag 28 juli 2016 van 19.00 uur tot vrijdag 29 juli 2016 tot 02.00 uur
 • donderdag 4 augustus 2016 van 19.00 uur tot vrijdag 5 augustus 2016 tot 02.00 uur
 • donderdag 11 augustus 2016 van 19.00 uur tot vrijdag 12 augustus 2016 tot 02.00 uur
 • donderdag 18 augustus 2016 van 19.00 uur tot vrijdag 19 augustus 2016 tot 02.00 uur

is het verboden om op de openbare weg, openbare plaats of openbaar domein geschriften, prenten, aankondigingen, drukwerken of voorwerpen uit te delen of te verkopen, te koop te stellen, te verspreiden of aan te plakken zonder voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen in een straal van 500 meter rond de festivalzone of op de parking aan de stedelijke sporthal.

 

Artikel 3

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

De stadssecretaris, De eerste schepen,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Freddy DEPUYDT

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 
 

Zoeken