Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de 100-dagenoptocht op woensdag 4 mei 2016

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de 100-dagenoptocht op woensdag 4 mei 2016

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 5 april 2016

 

AANWEZIG :

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de 100-dagenoptocht op woensdag 4 mei 2016.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat de 100-dagenoptocht plaatsvindt te Eeklo op woensdag 4 mei 2016;

Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op de vergunning van het Agentschap Wegen en Verkeer - district Eeklo dd. 17 maart 2016;

Gelet op het advies van de politie dd. 1 maart 2016;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de 100-dagenoptocht op woensdag 4 mei 2016 volgens voorgesteld parcours:

  • start om 9.00 uur: parking sporthal
  • omloop: Burgemeester Lionel Pussemierstraat - Roze - over de terreinen van het PTI - Vrombautstraat - rondpunt Blommekens - Zandvleuge - Opeisingsstraat - Eikelstraat - langsheen de ingang van het Koninklijk Atheneum - Molenstraat - Markt - Patersstraat - Kloosterdreef - over de terreinen van het College OLV Ten Doorn - Dullaert - Zuidmoerstraat - Visstraat - Oostveldstraat - Burgemeester Lionel Pussemierstraat - Scoutspad - parking sporthal.
  • aankomst rond 11.00 uur: parking sporthal.

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Burgemeester Lionel Pussemierstraat, tussen de Burgemeester Lionel Van Dammelaan en het Scoutspad.

1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3 Deze maatregel is van toepassing op woensdag 4 mei 2016 van 7.00 uur tot 9.00 uur.

 

Artikel 2 - Omleiding

2.1 De toegang tot de Visstraat, komende van de N9 is verboden voor alle voertuigen.

2.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van politieambtenaren en gemachtigde opzichters.

2.3 Deze maatregel is van toepassing op woensdag 4 mei 2016 van 10.30 uur tot na de passage van de stoet.

 

Artikel 3 - Openbare Orde

3.1 De politie zal de stoet escorteren en de nodige verkeersmaatregelen voorzien. Hierbij wordt er bijstand gevraagd van gemachtigde opzichters die door de deelnemende scholen en de jeugddienst zullen worden aangeduid.

3.2 Een intern reglement - ‘reglement 100 dagen-optocht Eeklo’ - werd door de stad Eeklo opgesteld. Dit reglement wordt dwingend opgelegd aan de organisator en de deelnemers. Door deze beslissing van het college van burgemeester en schepenen te ondertekenen, verklaren de deelnemers kennis te hebben genomen van de inhoud van dit reglement, zich aan het gestelde in het reglement te houden en de voorwaarden na te leven op straffe van uitsluiting van deelname aan de optocht.

3.3 De studenten, die na het programma in de evenementenhal onder begeleiding van hun klastitularis zich terug naar school begeven, maken daarbij gebruik van de voetpaden. De N9 wordt, uit veiligheidsoverweging, enkel gekruist ter hoogte van de Kaaistraat, waar het verkeer zal gekanaliseerd worden door de politie.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

 

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

 

 

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken