Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Meetjeslandse Balloonmeeting op zaterdag 30 juli 2016 en zondag 31 juli 2016

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Meetjeslandse Balloonmeeting op zaterdag 30 juli 2016 en zondag 31 juli 2016

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 19 juli 2016

 

AANWEZIG:

Freddy DPUYDT, eerste schepen-voorzitter;

Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Meetjeslandse Balloonmeeting op zaterdag 30 juli 2016 en zondag 31 juli 2016.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat op zaterdag 30 en zondag 31 juli 2016 de Meetjeslandse Balloonmeeting te Eeklo plaatsvindt;

Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeer- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 15 juli 2016;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de Meetjeslandse Balloonmeeting op zaterdag 30 juli en zondag 31 juli 2016:

 

Artikel 1 – Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Burgemeester Maurice Goethalslaan
 • Burgemeester Lionel Pussemierstraat, tussen de Oostveldstraat en huisnummer 174 (beide zijden)
 • Burgemeester Lionel Pussemierstraat, tussen huisnummer 173 en huisnummer 179A (beide zijden)
 • Burgemeester Lionel Van Dammelaan
 • Geraniumlaan
 • Oostveldstraat, tussen het Psychiatrisch Ziekenhuis en de Kottemstraat
 • parking sporthal, Burgemeester Lionel Pussemierstraat
 • Roze, tussen de Rabautstraat en de Vrombautstraat
 • Scoutspad
 • Sportlaan, tussen de Oostveldstraat en de Burgemeester Lionel Van Dammelaan
 • Zonnebloemstraat
 • Zonnepark.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3, voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3. Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Burgemeester Lionel Van Dammelaan, tussen de Burgemeester Maurice Goethalslaan en de Zonnebloemstraat, ‘uitgezonderd kaarthouders en hulpdiensten’.

1.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E9, voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X), voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht en voorzien van een blauw onderbord ‘kaarthouders en hulpdiensten’.

1.5. Deze maatregel is van toepassing op:

 • zaterdag 30 juli 2016 van 12.00 uur tot 23.00 uur
 • zondag 31 juli 2016 van 12.00 uur tot 23.00 uur.

 

Artikel 2 – Omleiding

2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen, ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’:

 • Burgemeester Maurice Goethalslaan
 • Burgemeester Lionel Pussemierstraat
 • Burgemeester Lionel Van Dammelaan
 • Geraniumlaan
 • parking sporthal
 • Scoutspad
 • Sportlaan, tussen de Oostveldstraat en de Burgemeester Lionel Van Dammelaan
 • Zonnebloemstraat
 • Zonnepark.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type F39 met de vermelding F19 + M4 + ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.

2.3. De toegang tot de Sportlaan wordt afgesloten op het kruispunt met de:

 • Emiel Dauwestraat
 • Rode Kruisstraat
 • Parklaan
 • aan het rond punt met de Burgemeester Lionel Van Dammelaan.

2.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 + M2+ en F45.

2.5. De toegang tot de Burgemeester Lionel Van Dammelaan, tussen de Burgemeester Lionel Pussemierstraat en de Burgemeester Maurice Goethalslaan, is verboden voor alle motorvoertuigen, ‘uitgezonderd hulpdiensten’.

2.6. Er wordt een eenrichtingsverkeer ingevoerd in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Burgemeester Maurice Goethalslaan, in de richting Zonnebloemstraat – Burgemeester Lionel Van Dammelaan
 • Burgemeester Lionel Pussemierstraat, in de richting Oostveldstraat – Roze
 • Burgemeester Lionel Van Dammelaan, in de richting Burgemeester Maurice Goethalslaan – Sportlaan
 • Scoutspad, in de richting Sportlaan – Burgemeester Lionel Pussemierstraat
 • Sportlaan, in de richting Burgemeester Lionel Van Dammelaan – Oostveldstraat
 • Zonnebloemstraat, in de richting Burgemeester Lionel Pussemierstraat – Burgemeester Lionel Van Dammelaan.

2.7. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type C1 + M2, F19 + M4, D1 en C31.

2.8. Deze maatregelen zijn van toepassing op:

 • zaterdag 30 juli 2016 van 12.00 uur tot 23.00 uur
 • zondag 31 juli 2016 van 12.00 uur tot 23.00 uur.

 

Artikel 3 – Openbare orde

In het kader van de risicoanalyse moet de organisator een veiligheidsplan opmaken en indienen dat voldoet aan de voorwaarden die hernomen zijn in de omzendbrief - Veiligheid festivals en grote evenementen met grote volkstoeloop - dreigingsniveau 3.

Voor de aanvang van het evenement zullen de specifieke aandachtspunten in het kader van de terreurdreiging door de politie verduidelijkt worden aan alle medewerkers en het voorziene veiligheidspersoneel van het evenement.

 

3.1. Verkeersmaatregelen

Zie punten 1 parkeerregeling en 2.omleiding.

 

3.2. Festivalzone en bewakingsopdrachten

3.2.1. De evenementenzone omvat de parking sporthal, de gebouwen van de sporthal en de voetbalterreinen rondom en wordt begrensd door de B. Lionel Pussemierstraat, de B. Lionel Van Dammelaan, de Sportlaan en het Scoutspad.

Deze zone wordt op:

 • zaterdag 30 juli 2016 van 13.00 uur tot zondag 31 juli tot 01.00 uur
 • zondag 31 juli 2016 vanaf 13.00 uur tot maandag 1 augustus 2016 tot 00.00 uur

de zone waarbinnen bewakingsopdrachten kunnen uitgeoefend worden in de zin van artikel 11 van de wet van 10 april 1990.

Deze zone wordt voorlopig niet afgebakend door herashekkens.

Voorafgaandelijk aan het evenement zal een grondige sweeping van het terrein gebeuren door de lokale politie alvorens de grote massa aanwezig zal zijn.

3.2.2. Het staat de organisator vrij om te werken met vrijwilligers en/of met een vergunde bewakingsonderneming, mits te voldoen aan artikel 1, § 1,5°lid van de wet van 10 april 1990 op de bewaking.

3.2.3. Alle personen die in dit kader worden ingezet, moeten elke strafbare handeling die door hen werd vastgesteld onmiddellijk aan de politiediensten doorgeven.

3.2.4. De oppervlakkige controles van personen mogen slechts, mits uitdrukkelijke instemming van de burgemeester, worden uitgeoefend onder de omstandigheden van artikel 8, § 3 van de bewakingswet.

3.2.5. Iedereen die met een bewakingsopdracht is belast moet duidelijk herkenbaar zijn en een herkenningsteken dragen waarop duidelijk hun naam en dienst waarvoor ze werken staat vermeld, conform artikel 8, § 3 van de bewakingswet.

3.2.6. Elke bezoeker aan het evenement kan worden onderworpen aan een bagagecontrole en dit op eenvoudige vraag van de vergunde bewakingsonderneming of politie. Wie deze bagagecontrole weigert, zal geen toegang krijgen tot de vaste locaties op het evenemententerrein.

3.2.7. Elke bezoeker aan het evenement is gebonden aan dit reglement. De organisator van het evenement behoudt het recht om eenieder te allen tijde de toegang tot het terrein te ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat. Het reglement zal duidelijk gecommuniceerd worden in de pers en vooraf beschikbaar zijn op de officiële web/facebookpagina van het evenement. De vermelding zo weinig mogelijk rugzakken of grote tassen mee te brengen naar het evenement dient eveneens duidelijk gecommuniceerd te worden.

3.2.8. De organisator voorziet veiligheidspersoneel op volgende locaties om controles uit te voeren:

 • ter hoogte van de inritten richting parking sporthal
 • ter hoogte van de ingangen van de vaste locaties op het evenemententerrein
 • ter hoogte van de ingang van de VIP-tent
 • de parking aan de sporthal.

 

3.3. Organisator

3.3.1. Het moet steeds duidelijk zijn en op papier vastliggen wie de organisator is. Zijn verplichtingen en verantwoordelijkheden dienen schriftelijk vastgelegd te worden.

3.3.2. De organisator voorziet in voldoende veiligheidspersoneel en dit met een minimum van 10 personen. Indien de organisator vrijwilligers inzet voor bewakingsopdrachten dient hij te voldoen aan de richtlijnen die opgenomen werden in de rondzendbrief SPV05 betreffende de bewaking in het uitgangsleven. Hiervoor dient hij de bijlage 1 - aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten - in te vullen en over te maken aan de lokale politie, 14 dagen vóór de aanvang van elk evenement.

Alcoholverbruik door het veiligheidspersoneel tijdens het evenement is verboden.

3.3.3. Het voorhanden hebben van alle vereiste verzekeringen en vergunningen door de organisator.

 

3.4. Bestuurlijke maatregelen

3.4.1. Gelet op de omzendbrief - Veiligheid festivals en grote evenementen met grote volkstoeloop - dreigingsniveau 3 moeten volgende maatregelen genomen worden:

 • het verbod op het schenken van dranken in glazen recipiënten
 • het verbod op sterke dranken
 • het verbod op het meebrengen van eigen dranken
 • bagagecontrole van alle rugzakken en grote tassen die meegenomen worden op het terrein.

3.4.2. Het veiligheidspersoneel houdt in het bijzonder toezicht op bovenstaande bestuurlijke maatregelen die van toepassing zijn in de evenementenzone.

 

3.5. Geluid

3.5.1. Overeenkomst artikel 269 van het algemeen politiereglement moet er vooraf een schriftelijke toelating bekomen worden van het college van burgemeester en schepenen voor het maken van muziek, al dan niet elektronisch versterkt, naar aanleiding van eender welk evenement in open lucht of langs openbare wegen, met daarbij de gewenste maximumnorm.

3.5.2. Al naargelang de toegestane maximumnorm dient de organisatie bijkomende maatregelen te nemen die wettelijk bepaald worden.

3.5.3. De politie is te allen tijde gemachtigd om het geluidsniveau te laten aanpassen mocht dit noodzakelijk worden geacht.

 

3.6. Ambulante handel

3.6.1. Op volgende tijdstippen:

 • zaterdag 30 juli 2016 van 13.00 uur tot zondag 31 juli 2016 tot 01.00 uur
 • zondag 31 juli 2016 van 13.00 uur tot maandag 1 augustus 2016 tot 00.00 uur

is het op het grondgebied van Eeklo verboden om een vaste standplaats voor het uitoefenen van leurhandel of enige andere handelsactiviteit op de openbare weg, openbare plaats of openbaar domein in te nemen zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van het college van burgemeester en schepenen in een straal van 500 meter rond de evenementenzone of op de parking aan de stedelijke sporthal.

Dit verbod is niet van toepassing op vaste handelaars die hun gewone handelsactiviteiten uitoefenen binnen hun normale handels- of verkooppunten.

3.6.2. Op volgende tijdstippen:

 • zaterdag 30 juli 2016 van 13.00 uur tot zondag 31 juli 2016 tot 01.00 uur
 • zondag 31 juli 2016 van 13.00 uur tot maandag 1 augustus 2016 tot 00.00 uur

is het verboden om op de openbare weg, openbare plaats of openbaar domein geschriften, prenten, aankondigingen, drukwerken of voorwerpen uit te delen of te verkopen, te koop te stellen, te verspreiden of aan te plakken zonder voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen in een straal van 500 meter rond de evenementenzone of op de parking aan de stedelijke sporthal.

 

3.7. Gastanken

3.7.1. Er worden geen gastanken voorzien tijdens de editie 2016.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

De stadssecretaris, De eerste schepen-voorzitter,

get. Meike Van Grembergen get. Freddy DEPUYDT

 

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de voorzitter,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken