Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement “DIEP - Openlucht Dance Event’ op zaterdag 9 juli 2016

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement “DIEP - Openlucht Dance Event’ op zaterdag 9 juli 2016

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 28 juni 2016

 

AANWEZIG :

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D'HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBEREN, stadssecretaris.

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement “DIEP - Openlucht Dance Event’ op zaterdag 9 juli 2016.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 dd. 3 april 2009;

 

Overwegende dat het evenement “DIEP - Openlucht Dance Event” in Eeklo doorgaat op zaterdag 9 juli 2016;

Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 10 juni 2016;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het evenement “DIEP - Openlucht Dance Event” op zaterdag 9 juli 2016:

 

Artikel 1 – Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • Heldenpark
  • Sportlaan, tussen de Burgemeester Lionel Van Dammelaan en de Oostveldstraat (pare huisnummers)
  • Kottemstraat (pare huisnummers)
  • Lekestraat, tussen de Zwembadstraat en de Kottemstraat (onpare huisnummers)
  • Oostveldstraat 162, oprit zwembad (uitgezonderd hulpdiensten).

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3. Het parkeren in de Kottemstraat, drie parkeerplaatsen gelegen tegen de Oostveldstraat aan de zijde met de onpare huisnummers, is voorbehouden aan taxi’s.

1.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E9a met onderbord ‘TAXI’ en voorzien van begin- en eindpijl (type X).

1.5. Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 9 juli 2016 van 8.00 uur tot 24.00 uur.

 

Artikel 2 – Omleiding

2.1. De toegang tot het Heldenpark is verboden voor alle motorvoertuigen, ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadar en verkeersborden van het type C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.

2.3. Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 9 juli 2016 van 8.00 uur tot 24.00 uur.

2.4. Voertuigen die tot het plaatselijk verkeer in het Heldenpark behoren zijn hulpdiensten en voertuigen waarop aan de binnenkant van de voorruit een parkeerkaart voor het festival is aangebracht.

 

Artikel 3 – Openbare orde

Een veiligheidsplan moet worden opgemaakt en ingediend en moet voldoen aan de voorwaarden die hernomen zijn in de omzendbrief - Veiligheid festivals en evenementen met grote volkstoeloop - dreigingsniveau 3.

 

3.1. Festivalzone en bewakingsopdrachten

3.1.1.De festivalzone ‘Het Heldenpark’ begrensd door de Oostveldstraat, de Sportlaan, het Scoutspad en het Zonnepad wordt van vrijdag 8 juli 2016 van 8.00 uur tot maandag 11 juli 2016 tot 12.00 uur de zone waarin bewakingsactiviteiten kunnen worden uitgeoefend in de zin van artikel 11 van de wet van 10 april 1990. Deze zone zal afgebakend worden door middel van herashekkens.

Voorafgaandelijk aan het festival zal een grondige sweep van het terrein gebeuren door de lokale politie alvorens dit wordt opengesteld voor het publiek.

3.1.2. Het staat de organisator vrij om te werken met vrijwilligers en/of met een vergunde bewakingsonderneming mits te voldoen aan artikel 1 § 1, 5de lid van de wet van 10 april 1990 op de bewaking.

3.1.3. Alle personen die in dit kader worden ingezet moeten elke strafbare handeling die door hen wordt vastgesteld onmiddellijk aan de politiediensten doorgeven.

3.1.4. De oppervlakkige controles van personen mogen slechts, mits uitdrukkelijke toestemming van de burgemeester, worden uitgeoefend onder de omstandigheden van artikel 8 § 6 van de wet van 10 april 1990.

3.1.5. Iedereen die met een bewakingsopdracht belast is, moet een duidelijk herkenningsteken dragen waarop duidelijk hun naam en dienst waarvoor ze werken staat vermeld, conform artikel 8 § 3 van de bewakingswet.

3.1.6. Elke festivalganger kan worden onderworpen aan een bagagecontrole en dit op eenvoudige vraag van de vergunde bewakingsonderneming of politie. Wie deze bagagecontrole weigert, krijgt geen toegang tot de afgebakende festivalzone.

3.1.7. De bezoekers aan het festival zijn gebonden aan het festivalreglement. De organisator van het evenement behoudt het recht om eenieder te allen tijde de toegang tot het terrein te ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat. Het festivalreglement zal duidelijk geafficheerd worden aan de ingang van de festivalzone en vooraf beschikbaar zijn op de officiële facebookpagina van het evenement.

3.1.8. Het maximaal aantal toegelaten personen tot het evenement werd door de organisator vastgelegd op 2.000 personen.

 

3.2. Geluid

3.2.1. Overeenkomstig artikel 269 van het algemeen politiereglement moet er vooraf een schriftelijke toelating bekomen worden van het college van burgemeester en schepen voor het maken van muziek, al dan niet elektronisch versterkt, naar aanleiding van eender welk evenement in open lucht of langs openbare wegen, met daarbij de gewenste maximumnorm.

3.2.2. Al naargelang de toegestane maximumnorm dient de organisator bijkomende maatregelen te nemen die wettelijk bepaald werden.

3.2.3. De politie is te allen tijde gemachtigd om het geluidsniveau te laten aanpassen mocht dit noodzakelijk worden geacht.

 

3.3. Ambulante handel

3.3.1. Op zaterdag 9 juli 2016 is het op het grondgebied van Eeklo verboden een vaste standplaats voor het uitoefenen van de leurhandel of enige andere handelsactiviteit op de openbare weg, openbare plaats of openbaar domein zonder voorafgaandelijke schriftelijke machtiging van het college van burgemeester en schepenen in te nemen in een straal van 500 m rond de festivalzone of de parking aan de stedelijke sporthal.

  • Dit verbod geldt eveneens op private terreinen die voor het publiek openbaar worden gemaakt en aldus een openbaar karakter krijgen.
  • Dit verbod is niet van toepassing op vaste handelaars die hun gewone handelsactiviteiten uitoefenen binnen hun normale handels- of verkoopruimten.

3.3.2. Op zaterdag 9 juli 2016 is het zonder voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen verboden op de openbare weg, openbare plaats of openbaar domein geschriften, prenten, aankondigingen, drukwerken of voorwerpen uit de delen of te verkopen, te koop te stellen, te verspreiden of aan te plakken eveneens binnen een straal van 500 m rond de festivalzone of de parking aan de stedelijk sporthal.

 

3.4. Drank en glazen

3.4.1 Op zaterdag 9 juli 2016 is het gebruik van glazen in de festivalzone verboden. Er mag enkel drank genuttigd worden in plastiek bekers of petflesjes.

3.4.2. Het aanbieden, hetzij gratis, hetzij tegen betaling van sterke dranken aan -18 jarigen en dranken waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger is dan 0,5% aan -16 jarigen is verboden.

3.4.3. De verkoop van drankkaarten op de festivalzone stopt om 23.00 uur, de verkoop van drank op het festivalterrein stopt om 23.30 uur. In de buurt van het festival kunnen alcoholcontroles plaatsvinden.

 

3.5. Drugs

3.5.1. Er is een nultolerantie naar het bezit, gebruik en dealen van drugs. Er zal een preventiebeleid worden opgezet door de organisator. Hierbij zal onder meer een preventiecampagne worden opgezet.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken