Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2014 / februari 2014 / Raad van State vernietigt

Raad van State vernietigt

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) bedrijventerrein Balgerhoeke.

Het stadsbestuur van Eeklo heeft kennis genomen van het arrest van 11 februari 2014 van de Raad van State houdende de vernietiging van de tenuitvoerlegging van
  • het besluit van de provincieraad van Oost-Vlaanderen van 5 september 2012 houdende definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Regionaal bedrijventerrein Balgerhoeke’ en
  • het besluit van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport van 15 oktober 2012 houdende goedkeuring van het provinciaal ruimtelijk structuurplan ‘Regionaal bedrijventerrein Balgerhoeke’.

Provinciebestuur en Vlaams gewest komen volgens het arrest aan hun zorgvuldigheidsplicht tekort indien zij enerzijds wel vaststellen dat er een belangrijke impact is op de landbouw en dat het doorsnijden van kavels vooral problematisch is voor melkveebedrijven wanneer het gaat om huiskavels, doch anderzijds het plan wel definitief aannemen / goedkeuren zonder dat in het plan zelf op een rechtszekere manier de door die overheden nodig geachte flankerende en milderende maatregelen worden voorzien of concreet in het vooruitzicht worden gesteld.

De Raad van State stelt vast dat het bestreden PRUP geen afdoende concrete en realiseerbare maatregel voor de oversteekplaats voor niet-begeleid vee voorziet of in het vooruitzicht stelt.

Nochtans had de provincie informatie met betrekking tot de aanleg van een koeoversteekplaats en koetunnel alsook de studieopdracht en schetsen voor de koeoversteekplaats (omvattende zowel ‘veeroosters’, ‘weideafsluiting’ als een ‘mogelijke inplanting veetunnel’)  aangeleverd.
De Raad van State oordeelde dat dit eerder de complexiteit van de problematiek en zodoende de noodzaak van een zorgvuldig onderzoek naar de realiseerbaarheid van een veilige koeoversteekplaats bij de opmaak van het bestreden plan aantoonde. Volgens de Raad van State blijkt niet dat een afdoende onderzoek desbetreffend bij de opmaak van het PRUP heeft plaatsgehad.

Er was al eerder een PRUP opgemaakt voor een regionaal bedrijventerrein in Balgerhoeke; dit was een deelplan van het PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Eeklo, dat definitief vastgesteld werd door de provincieraad (8 juli 2009) en dat goedgekeurd werd bij ministerieel besluit (16 september 2009). Tegen de beslissing tot definitieve vaststelling en goedkeuring van het deelplan voor het regionaal bedrijventerrein Balgerhoeke werd een verzoekschrift ingediend bij de Raad van State. Bij arrest van 14 februari 2011 werd dat deelplan vernietigd. Begin 2012 werd een nieuw PRUP in gang gezet, met de vernietiging van 11 februari 2014 tot gevolg.

Het provincie- en stadsbestuur betreuren dit arrest omwille van het feit dat zij meenden tegemoet gekomen te zijn aan de opmerkingen uit de vorige arresten. Het is de bedoeling van de respectievelijke besturen om de economische expansie mogelijk te maken op die plaats die duurzame tewerkstelling in eigen streek zou kunnen creëren. Aan deze doelstelling zullen zij verder werken. 

 


Zoeken