Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2014 / maart 2014 / Lokale overheden eisen meer windwinst voor inwoners

Lokale overheden eisen meer windwinst voor inwoners

Maldegem en Eeklo roepen het provinciebestuur op om strakkere voorwaarden op te leggen aan de exploitanten van windturbines. De besturen willen dat de provincie deze voorwaarden opneemt in haar ruimtelijk uitvoeringsplan ‘concentratiezone windturbines Maldegem-Eeklo’. Enkel zo kan het draagvlak voor windturbines bij de bevolking verhogen.

“Wind is van iedereen”, aldus Maldegems schepen Erwin Goethals. “We willen dat exploitanten worden aangemaand om hun opbrengst te delen en windturbines op de minst hinderlijke plaats in te planten. Zowel wij, de lokale besturen, als onze inwoners willen meer  windwinst.” “Het is nodig om bij onze inwoners het draagvlak voor deze vorm van duurzame energie te versterken. Daarom moeten er volgens ons duidelijke voorwaarden komen in het plan van de provincie”, vervolgt schepen Bob D’Haeseleer van Eeklo.

 

Voorwaarden:

1) 50% rechtstreekse participatie.
2) jaarlijkse bijdrage van € 5000 per windturbine in een omgevingsfonds.
3) jaarlijkse bijdrage van € 5000 per windturbine voor de lokale overheid.
4) windturbines kunnen enkel op de ruimtelijk en milieutechnisch meest geschikte plaats.
5) windturbines moeten voldoen aan de Vlaremnormen.

 

Maldegem en Eeklo willen meer windenergie. Met de visietekst steunen ze het provinciale kader. Maar ze eisen wel strikte ruimtelijke, milieutechnische en financiële voorwaarden voor bijkomende windturbines op ons grondgebied. Het is een duidelijke oproep naar de provincieraad om deze vijf voorwaarden in het uitvoeringsplan op te nemen. Bovendien willen ze ook een signaal geven naar het Vlaams Gewest: 'De Waalse regering heeft in 2013 met het cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes een participatiegraad van 50% vastgelegd. Dit moet ook in Vlaanderen kunnen.'

 

Standpunten

1. Samen met exploitanten en andere overheden werken aan meer windenergie. Windenergie is proper, goedkoop, onuitputtelijk en kan lokaal worden opgewekt. Gelet op de problemen met andere energiebronnen moeten we zoveel mogelijk duurzame energie genereren.
2. Samen met het provinciebestuur willen we exploitanten in een keurslijf dwingen voor de inplanting van windturbines. Maldegem vindt de zone ten noorden van de E34/N49 en ten oosten van het knooppunt N44-E34/N49 als enige zone die in aanmerking kan komen voor
megaturbines. Als de provincie deze stelling volgt, dan kunnen er in deze zone maximaal vier turbines bijkomen.
3. We willen exploitanten dwingen om de Vlaremnormen te respecteren. Een windturbine die hier niet aan voldoet, moet worden stilgelegd. Een strikte handhaving zal de inplanting positief beïnvloeden. Exploitanten moeten nl. ook rekening houden met de bevolking die in de buurt van de turbine woont, in plaats van enkel rekening te houden met opbrengstmaximalisatie of de gronden die ze vandaag al speculatief onder contract hebben.
4. We eisen dat exploitanten 50% participatie toestaan aan de lokale bevolking en overheden als die er om vragen. De wind waait voor iedereen. Daarom mag iedereen er in investeren en er financieel mee van genieten. De 20% die de provincie voorstelt, is voor ons te weinig.

 

Doelstellingen

Maldegem en Eeklo willen een sterk signaal geven naar de provincie en het Vlaams Gewest. Ze vragen aan de hogere overheden om deze materie stevig in handen te nemen en paal en perk te stellen aan de manier waarop sommige exploitanten vandaag, soms ten koste van de bevolking, munt slaan uit windenergie. Volgens beide besturen is wind van iedereen. Maar de beperkte beschikbare ruimte in Vlaanderen zorgt ervoor dat megaturbines hier meer hinder opleveren dan in gebieden met minder dichte bebouwing. Het provinciale plan en Vlarem moeten dit aanpakken. Ze ondersteunen de provincie maar dringen aan op meer financiële return naar de inwoners. Enkel zo kan het draagvlak voor windturbines bij de bevolking verhogen. Bovendien vragen ze aan het Vlaams niveau om op korte termijn tot een oplossing te komen zoals in Wallonië.

 

Historiek

Vandaag kunnen er overal in agrarisch gebied aanvragen komen om megaturbines te bouwen. Om de inplanting ervan ruimtelijk te structureren is de Provincie Oost-Vlaanderen bezig met de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. In de regio Maldegem-Eeklo werd de zone langs de E34/N49 geselecteerd om windturbines in te planten. Vzw Rescoop, de federatie van verenigingen en burgers voor hernieuwbare energie, heeft hierover een toelichting gehouden voor de colleges van burgemeester en schepenen van Kaprijke, Eeklo en Maldegem. Hierbij gaf Rescoop de mogelijkheid om de bevolking en de lokale overheid te laten participeren in windturbines. Provincie Oost-Vlaanderen had eerder al aangegeven dat ze mikte op 20% participatie.
Na de toelichting door vzw Rescoop werd een visietekst ontwikkeld die 50% participatie vraagt. Dit is geen onmogelijke eis. In Eeklo zijn er al vier turbines voor 100% in handen van burgers en het stadsbestuur. En het Waals Gewest heeft 50% participatie reeds in een kaderdecreet verankerd. Het college van Kaprijke kon zich enkel vinden in het deel van de visietekst waarin sprake is van 50% participatie voor burgers en lokale overheid. Ze wilden zich evenwel nog niet uitspreken voor steun aan het voorontwerp van het provinciale uitvoeringsplan. De colleges van Maldegem en Eeklo keurden de visietekst wel goed en nadien keurden ook beide gemeenteraden de tekst goed.

 

En nu?

Op woensdag 26 maart zal de provincie haar provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vaststellen. Tussen 25 april en 23 juni zal er een openbaar onderzoek lopen met infomarkten georganiseerd door Oost-Vlaanderen Energielandschap. Zo is er op dinsdag 22 april een infomarkt in Jeugdcentrum Kubiek in Eeklo en op woensdag 7 mei in CC Den Hoogen Pad in Adegem. Na het openbaar onderzoek zal het uitvoeringsplan eventueel worden aangepast op basis van de bezwaren. Wellicht zal de provincieraad tegen eind 2014 haar plan definitief vaststellen.

 

 

windturbine4 voorpagina 

 


Zoeken