Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2014 / oktober 2014 / Plannen voor nieuw sportcomplex

Plannen voor nieuw sportcomplex

De voorstudie voor het nieuwe zwembad is klaar. Het wordt ingeplant voor de sporthal, tot aan de rand van de huidige parking. Daardoor wordt de dienstweg aan de sporthal opgeheven. In de plannen krijgt ook een deel van de sporthal een facelift, en wordt er zelfs een nieuw BKO-gebouw voorzien. De centrale ingang komt vooraan.

Als de planning van studiebureau Essa, Farys (vroeger TMVW) en de stad verder loopt zoals het moet, zal tegen begin 2018 in het nieuwe zwembad gezwommen worden. Tijdens de werken zal de sporthal zoveel mogelijk toegankelijk blijven.

Bij het ontwerpen van een nieuw sportcomplex is het belangrijk om vooruit te zien op de belangrijkste trends en tendensen op het vlak van sport, beweging en recreatie. Hier zijn al veel boeken over geschreven, maar een paar trends zijn voor iedereen duidelijk :

  • lifetimesportbeoefening van baby tot opa/oma: het sportcomplex wordt dus een ontmoetingsplaats voor alle leeftijdsgroepen zowel tieners, 60+, kinderen als senioren
  • flexibiliteit en zapgedrag : mensen willen op elk moment kunnen sporten en van alles proeven en ze willen variatie en afwisseling in hun sportieve vrijetijdsbesteding
  • de sportclub blijft ontwikkelen en zal nog aan belang winnen als bron van sociaal contact en jeugdsportbeoefening in de bewegingsarme maatschappij. Professionaliseren wordt onontbeerlijk want de sporters eisen kwaliteit en het vrijwilligerswerk staat onder zware druk, en hiertoe moeten de clubs middelen kunnen verwerven. Sportclubs moeten dus de mogelijkheid krijgen om mee te participeren in de exploitatie in ruil voor redelijke tarieven
  • kwaliteit versus kwantiteit: mensen willen propere , degelijke voorzieningen (voor een lage prijs) en het is noodzakelijk om een goede balans te vinden tussen degelijk onderhouden accommodaties die aan betaalbare prijzen kunnen worden gebruikt, gedurende 7 dagen op 7 van ‘s morgens vroeg tot ’s avonds. 

 

zwembad Eeklo grond 480 

(het donkergrijze wordt bijgebouwd)

 

Met deze zaken in het achterhoofd werden enkele duidelijke beleidslijnen uitgezet en werd gekozen voor het samenvoegen van de 2 historisch apart gegroeide complexen want zowel het bijna 50 jaar oude zwembad als de 35 jaar oude sporthal waren op vlak van uitrusting en energievoorziening verouderd. Met de samensmelting wordt een groot aantal problemen in één beweging opgelost :

  • voor de sporthal waren dringende investeringen noodzakelijk omwille van veiligheidsredenen zoals bleek uit de studie van ingenieur Verstraete. Het betrof investeringen op vlak van brandveiligheid, camerabewaking, compartimentering, omroepinstallatie en sleutelplan (geraamd op ongeveer    € 500.000 enkel voor het sporthallencomplex). De stookinstallatie is tevens 20 jaar oud, ondergedimensioneerd en niet aangepast aan de moderne technieken. Met de aanbouw van het zwembad zijn deze problemen voor het grootste gedeelte opgelost. In de sporthal is er bovendien een manifest gebrek aan bergruimte, bureelruimte en vergaderruimte, zijn de inkomhal en cafetaria uitgeleefd en niet geïsoleerd en ligt de fitnesszaal veel te diep in het gebouw. Ook deze problemen worden hiermee aangepakt.

 

  • Wat betreft het zwembad :

- er is zeer veel nagedacht over een betaalbaar zwembad op maat van Eeklo. Hierbij werden verschillende pistes bewandeld en uiteindelijk bleek het driebadenconcept de ideale oplossing, namelijk :

o een peuterbad met diepte 20 tot 30 cm

o een doelgroepenbad van 16,5 op 10 m, apart verwarmd met diepte van 3,20 m met beweegbare bodem. Deze beweegbare bodem kan in schuine stand gezet worden en 60 cm aflopen (vb. van 50 cm naar 1,10 m overdag; op 3,20 m na de openingsuren voor de duikclubs; op minder dan 50 cm diepte tijdens de daluren waardoor met één redder kan gewerkt worden)

o een sportbad van 25 op 16,5 m (8 banen van 2 m) met diepte van 1,85 m

 

- het belangrijkste voordeel is dat mensen die kunnen zwemmen en niet- vaardige zwemmers duidelijk van elkaar gescheiden worden. Even belangrijk is het feit dat het peuterbad en het instructiebad apart verwarmd kunnen worden waardoor de temperatuur voor de jonge kinderen hoger kan worden ingesteld

- het driebadenconcept geeft ruime mogelijkheden voor alle doelgroepen: de jongste peuters (een steeds belangrijker doelgroep) kunnen apart stoeien in het de peuterhoek, de kleuters en kleine kinderen kunnen terecht in het doelgroepenbad dat verdubbeld is in omvang 

- een zeer belangrijke verbetering is dat publiek zwemmen gecombineerd met het clubgebruik mogelijk wordt, zodat iedereen doorlopend kan zwemmen

- een tweede belangrijke verbetering is er voor de verschillende gebruikersgroepen die meer ruimte krijgen om hun activiteiten te ontplooien:

o voor de drukke schoolbevolking die nu op een zeer beperkte ruimte zweminstructie moet voorzien

o de zwemmers van Mega zwemteam en SMO triatlonteam en de Meetjeslandse triatlonvereniging

o de waterpoloërs van MZV waterpolo die de verbanning naar tweede klasse kunnen ongedaan maken en terug hun plaats aan de top van België kunnen innemen

o de duikclubs De Kreeft en de Actieve Duikschool die een ruime, diepe zone ter beschikking krijgen en niet meer op extreem late uren moeten trainen en

o de zwemscholen van Megazwemteam en MZV waterpolo.

 

zwembad Eeklo binnen 480 

 

Nog belangrijker dan de investering is de jaarlijkse exploitatiekost. Er mag verwacht worden dat de realisatie van het project een belangrijke daling van het exploitatieverlies kan betekenen:

  • aan de inkomstenzijde mag worden verwacht dat, zeker in de eerste jaren de bezoekcijfers zullen toenemen. Er kunnen ook hogere tarieven gevraagd worden voor de nieuwe moderne infrastructuur. Ook de concessievergoeding van de uitbating van het nieuwe cafetaria zal een meerinkomst betekenen
  • aan de uitgavenzijde mag worden verwacht dat het geclusterde compacte duurzame gebouw 20 à 30% minder energie zal verbruiken en dit is een belangrijke besparing als je weet dat de energiekost momenteel meer dan € 170.000/jaar bedraagt. Verder zullen de nieuwe installaties zeker in de eerste jaren minder onderhoud vragen en gemakkelijker te bedienen zijn 
  • de belangrijkste uitgavenpost is de personeelskost en het is duidelijk dat het samenvoegen van de 2 grote sportcentra een gunstiger beheer mogelijk maakt . Door het samenvoegen van de onthaalfunctie, het combineren van de onderhoudstaken, het samenvoegen van administratie en promotie is een flexibeler en efficiëntere werkstructuur mogelijk waardoor we vooropstellen dat niettegenstaande de ruimere openingsuren van het zwembad, met dezelfde personeelsbezetting een hoger rendement kan worden behaald.

Een voorzichtige berekening leert dat kan verwacht worden dat op de exploitatie van het geclusterde sportcomplex tussen € 80.000 à 100.000/ jaar kan bespaard worden, met meer comfort en ruimere openingsuren t.o.v. de huidige gescheiden exploitatie.

 

sportcomplex buiten 520 

 

 

BKO en sporthome inpluggen ?

Het inplannen van de Buitenschoolse Kinderopvang in deze conceptfase lijkt een unieke kans die moet benut worden. Het dossier wordt maatschappelijk meer gedragen en de inplanting van een grote BKO in de nabijheid van de school, in combinatie met de ruime sportmogelijkheden opent ongekende perspectieven.  Hiermee worden we een voorloper op een nieuw concept van BKO zoals beschreven in de staten generaal van de Vlaamse regering.

 

Het is waarschijnlijk dat de budgettaire beperkingen geen ruimte laten voor de inplanting van een sporthome. Een BKO is logischerwijs prioritair hieraan. Er kan onderzocht worden in hoeverre de containerunits kunnen hergebruikt en verplaatst worden, want ze werden in 2014 binnenin volledig gerenoveerd. Onderzoek moet uitwijzen of de staalstructuur intact is gebleven. Het sporthome blijft als low budget -groepsverblijfsaccommodatie zeer in trek zoals de bezoekcijfers aantonen en in de streek is er grote nood aan overnachtingsinfrastructuur.

 

Kostprijs

Het nieuwe zwembad is geraamd op om en bij de 8 miljoen euro. Een nieuw BKO-gebouw zou 1,2 miljoen euro kosten.

 

 


Zoeken