Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2014 / oktober 2014 / Wat met de doortocht in de toekomst?

Wat met de doortocht in de toekomst?

De stad is momenteel bezig aan een herwaardering van onze doortocht. Dit gebeurt met de studiebureaus Grontmij en Vectris. We willen met name bestuderen hoe onze doortocht er zal uitzien na de aanleg van de Ring rond Eeklo. Een aantal scenario's ligt klaar...

Bedoeling van de aanleg van de zuidelijke ring is immers om het doorgaand verkeer uit het centrum van Eeklo te weren om het terug leefbaar, verkeersveilig en toegankelijk te maken. Maar alleen het doorgaand verkeer uit het centrum halen is niet voldoende om tot een leefbaar centrum te komen, er is ook veel intern verkeer dat gereduceerd of geleid moet worden.

 

Het is immers evident dat in de huidige stand van zaken duidelijk moet aangetoond worden dat de financiële inspanning die de Vlaamse overheid zal leveren ook werkelijk zal bijdragen aan een betere mobiliteit en natuurlijk aan de (verkeers)leefbaarheid van onze stad (= samenwerkingsovereenkomst).

 

 

MOBILITEITSPLAN

Concreet moeten wij in ons mobiliteitsplan diverse items ‘verbreden en verdiepen’. Daarbij hoort o.a. de opmaak van een verkeerscirculatieplan voor het stadscentrum. Daarnaast moet een unieke verantwoordingsnota worden geschreven voor de N9 – stadspromenade en een start-/projectnota voor de N9-buitengebied (Leopoldlaan-Gentsesteenweg). Het verkeerscirculatieplan zal ook tot doel hebben de Eeklose aantrekkingspolen (zoals onder meer scholen, academies, sportcentra, ziekenhuis, …), met elkaar te verbinden zonder veel bijkomend stedelijk verkeer te genereren.

 

Om zoveel mogelijk intergemeentelijk verkeer van de Ring gebruik te laten maken, is de belangrijkste opdracht een aanzienlijk tijdsvoordeel te creëren voor de Ringgebruikers. In mensentaal: een rit ROND Eeklo moet dus sneller verlopen dan een rit DOOR Eeklo. Hierbij moeten we natuurlijk benadrukken dat we in gans het proces oog zullen hebben voor de economische factoren.

 

Om dit te realiseren zullen we het verkeer moeten afleiden, filteren, vertragen tot misschien wel knippen zonder bijkomend sluipverkeer te genereren. Wat deze begrippen in praktijk zullen betekenen, wordt nu met een werkgroep van experts en vertegenwoordigers van de diverse adviesraden onder de loep gehouden. Omdat het om een inhoudelijk heel belangrijk en zwaar dossier gaat werd daarvoor een studiemiddag met onze verschillende participerende partners georganiseerd op woensdag 22 oktober.

 

 

VIER SCENARIO’S

Het verkeerscirculatieplan werd al met studiebureau en schepencollege voorbereid waarbij alle mogelijkheden in een viertal scenario’s werden toegelicht. Onder embargo tot donderdagmorgen willen we al een tipje van de sluier oplichten. De vier scenario’s houden rekening met diverse opties waarbij de reistijd van de Ring minstens de helft tot een derde van de reistijd langs de doortocht kan bedragen. Momenteel wordt de reistijd langs de aan te leggen Ring om Eeklo geschat op iets minder dan 7 minuten. Wie na de aanleg van de Ring om Eeklo DOOR Eeklo wil rijden zal rekening moeten houden met ‘vertragingselementen’.  Zo voorzien we dat de aansluitingen van de Ring langs beide zijden van Eeklo een logische en vlotte beweging moeten maken. Het binnenrijden van het stadscentrum zal een bewuste keuze zijn.

 

Daarbij kunnen we door middel van vb. verkeerslichten of een structurele herinrichting de snelheid in Eeklo doen dalen. Een goed (gedifferentieerd) parkeerbeleid en geleiding van ons verkeer kan evenzeer een maatregel zijn dat bijdraagt tot vlotter maar minder verkeer in ons centrum. In de scenario’s voorzien we dan ook een filtering van verkeer waarbij het autoverkeer in het centrum voorbehouden wordt voor wie er woont, werkt of echt moet of wil zijn. De experts zullen op basis van hun keuzes bepalen hoe verkeersluw onze binnenstad moet worden. Een vraag bijvoorbeeld is of wij de ambitie hebben om ons verkeer in het centrum met meer dan 50% te laten dalen en welke de maatregelen zijn die wij daarvoor moeten nemen.  Naast de remmende maatregelen is er ook het veelbesproken scenario met een fysieke ‘knip’ in het centrum.  Tot slot moeten wij een belangrijk aspect voor ogen houden. Welke maatregelen wij ook moeten nemen, er mag geen nieuw probleem gecreëerd worden zoals vb. sluipverkeer door wijken en woonstraten. Het moet immers de ambitie zijn om ons centrum leefbaar te maken met een oplossing die voor iedereen een meerwaarde is.

 

Klik hier voor de uitvoerige nota van studiebureau GRONTMIJ.

 

 

doortocht okt2014 520 MM

 

Op woensdag 22 oktober 2014 werden dan de vertegenwoordigers van adviesraden, hulpdiensten en andere experts ontvangen op een studiemiddag over de toekomstvisie inzake mobiliteit van onze stad. Bij het verkeerscirculatieplan lijkt de belangrijkste vraag hoe krijgen we enerzijds zoveel mogelijk (doorgaand) verkeer op de Ring om Eeklo en tot waar laten we het intern verkeer toe in ons centrum anderzijds.

Dat laatste beeld werd met de dia als bijlage geïllustreerd… Moest men kunnen men zou de huiskamer binnenrijden, maar is dit ook wel de juiste optie?

 

mobiliteit huiskamer GM okt2014 520 

 

 

 

 


Zoeken