Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

erkenning kind(eren)

De erkenning is een wettelijke bekentenis van vader- of moederschap. De erkenning door de vader of moeder wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand in een erkenningsakte vastgelegd. De erkenning gebeurt zonder bijstand van getuigen.

De erkenning kan ook geschieden ten gunste van een verwekt kind dan wel van een overleden kind, indien dit afstammelingen heeft nagelaten.


Zowel een ongehuwde als een gehuwde man kan, mits de toestemming van de moeder, een kind erkennen. Deze toestemming van de moeder is vereist zolang het kind minderjarig is. Het kind zelf moet vanaf 15 jaar ook toestemming tot erkenning geven. Bij de erkenning van een meerderjarige moet enkel de meerderjarige toestemmen.

Een kind van een gehuwde vrouw kan in sommige gevallen met machtiging van de rechtbank door een andere man dan de echtgenoot van de moeder erkend worden.

Vermits door de verplichte aanduiding van de moeder in de geboorteakte het weerlegbaar vermoeden van de moederlijke afstamming is vastgelegd, zal de erkenning door de moeder slechts geschieden in het uitzonderlijk geval van anonieme bevalling in het buitenland of het ontbreken van de geboorteakte.


gratis

Indien de naam van de moeder niet in de geboorteakte is vermeld of bij ontstentenis van een geboorteakte, kan zij het kind erkennen.

Wanneer het vaderschap niet vaststaat op grond van vermoeden van vaderschap kan de vader het kind toch erkennen.

Meer info kan u bekomen bij de dienst Burgerzaken, stadhuis, Markt 34, tel. 09 218 29 00, e-mail: burgerzaken@eeklo.be


Een erkenning is niet termijngebonden en kan zowel gebeuren vóór de geboorte, tijdens de geboorteaangifte of na de geboorteaangifte en zelfs na het overlijden van het kind, indien dit afstammelingen heeft nagelaten.

Indien de erkenning niet is geschied in de geboorteakte, kan zij geschieden bij authentieke akte, met uitsluiting van het testament.

U kunt een kind erkennen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van om het even welke gemeente in België.


Volgende documenten breng je mee:

  • een recent afschrift van de geboorteakte van het kind indien het kind niet in Eeklo geboren is
  • de identiteitskaarten van de moeder van het kind en van de erkenner
  • bij een erkenning vóór de geboorte ook nog een doktersattest waarin bevestigd wordt dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.

Zoeken