Belasting op tweede verblijven

Inhoud

Heel wat personen zijn niet alleen eigenaar van een woning waarin ze hun hoofdverblijfplaats hebben maar ook van een tweede verblijf. Op een tweede verblijf in België moet je onroerende voorheffing betalen. Door de stad kan er nog een extra belasting geheven worden op tweede verblijven.

Voorwaarden

Een tweede verblijf is een woning waar op 1 januari van het aanslagjaar niemand is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de stad of waarvoor nog geen aanvraag tot inschrijving is ingediend.  Als verblijfplaats beschouwt men een onroerend goed of gedeelte ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande.  Het gaat hier over elke woning, dus ook grote en kleine weekendhuizen, chalets, appartementen,...

De belastingplichtige is de natuurlijke of rechtspersoon die ook op 1 januari van het belastingjaar het zakelijk recht (eigendomsrecht) heeft op het tweede verblijf.

Procedure

Voor een tweede verblijf geldt er een verplichting tot aangifte.  

Als belastingplichtige moet je uiterlijk op 31 maart van het aanslagjaar bij het stadsbestuur aangifte doen van het belastbaar tweede verblijf, door middel van het formulier vastgesteld door het stadsbestuur. Als je geen aangifteformulier hebt ontvangen, dien je dit zelf op te vragen bij de dienst omgeving - wonen. 

In geval van eigendomsverwerving of ingebruikneming in de loop van het jaar, doe je de aangifte binnen de maand.

Bijkomend kan het stadsbestuur bij een vermoeden van een tweede verblijf, dit verblijf ook inventariseren.

Kostprijs

De belasting wordt forfaitair vastgesteld op € 545 per tweede verblijf per jaar. 

De belasting is ondeelbaar en voor geheel het jaar verschuldigd.

De belasting is gekoppeld aan de ABEX-index en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Niet akkoord met het aanslagbiljet? Je kan tot 3 maanden na het ontvangen van het aanslagbiljet een bezwaar indienen. Dit bezwaar moet je altijd indienen met een aangetekend schrijven of tegen een afgiftebewijs leveren en gericht zijn aan het college van burgemeester en schepenen.  Als je gehoord wil worden over het bezwaar, dan vermeld je dit best uitdrukkelijk in jouw bezwaarschrift.

Het college van burgemeester en schepenen zal over je bezwaar een beslissing nemen. Als je gehoord wil worden, dan zal de hoorzitting voorafgaan aan de (definitieve) beslissing. Je wordt daarna van deze beslissing schriftelijk op de hoogte gebracht.

Uitzonderingen

In bepaalde gevallen kan je genieten van een vrijstelling van de belasting zoals bijvoorbeeld in het geval van opname in rust-of verzorgingstehuis, in geval van verkoop of verhuur als hoofdverblijfplaats.

Meer informatie over de mogelijke vrijstellingen vind je in het betreffende belastingreglement.

Voor wie

Alle eigenaars die op het grondgebied van Eeklo een tweede verblijf hebben.

Contact

Wonen

Stadskantoor
Tel.
09 218 28 47
Fax
09 218 28 01
wonen@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
op afspraak 09:00 tot 12:30
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:30